Billede

Her kan du læse om indskrivning af børn til dagpleje.
Hvordan du får tilskud til privat pasning og hvordan du selv kan blive dagplejer.
 

Opskrivning til pladsanvisning og dagpleje

Fredensborg Kommune har pasningsgaranti som også omfatter dagplejen.
For at komme i betragtning til dagpleje skal jeres barn opskrives digitalt med NemID via den digitale pladsanvisning.

Der ydes på lige fod med øvrige institutioner søskende rabat og mulighed for friplads.

Se her hvilken områdeinstitution dagplejen er tilknyttet.

Dagplejen i Kokkedal
Børnehusene Kokkedal ved områdeleder Kristina Avenstrup
For mere information kontakt:     
Dagplejepædagog  Lillian Mortensen                                           
lmo@fredensborg.dk                   
Tlf. 20 80 28 83           - se folder om Dagplejen i Kokkedal

Eller se Børnehusene Kokkedals hjemmeside

Dagplejen i Nivå
Børnehusene Nivå ved områdeleder Jane Sys Toftesgaard
Daglig leder for dagplejen
Susi Overbeck
susio@fredensborg.dk
Telefon: 41 21 81 86
Lærkereden
Nivåhøj 80 
2990 Nivå

Dagplejen i Humlebæk
Børnehusene Langebjerg ved områdeleder Anette Westring
Dagplejepædagog Lilian Mortensen
Mobil: 20 80 28 83
lmo@fredensborg.dk

Dagplejen i Fredensborg
Børnehusene Fredensborg ved områdeleder Sidsel Vang
Daglig leder Kristine Jørgensen
kisi@fredensborg.dk
Tlf. 26 24 45 48
 

På det første møde taler vi om alt, der er relevant for jeres barns hverdag i dagplejen, herunder gæstepleje, legestue og andre fælles aktiviteter.

I vil som forældre blive opfordret til at fortælle om jeres barns vaner mht. mad og sovetider samt hvad der gør jeres barn glad/ked af det og alt andet, der kan være væsentligt for dagplejeren at vide.

På denne måde får dagplejeren de bedste muligheder for at efterkomme barnets behov og være med til at gøre overgangsfasen fra hjem til dagpleje så glidende som muligt.

Dagplejen har åbent
Mandag til torsdag fra 7.00 - 16.45
Fredag fra 7.00 - 16.00

Oplysninger om retningslinier mht. formål, krav og betingelser for au pair til børnepasning se Udlændingeservice portal www.nyidanmark.dk

Fritvalgordningen er en ordning, som hører under Dagtilbudsloven §80, hvor du som forældre kan ansætte eller indgå aftale med en privat børnepasser eller pasningsordning om at få passet dit barn i stedet for at benytte et kommunalt dagtilbud. Ordningen er for børn i alderen fra 24 uger og indtil barnet begynder i børnehaveklasse. Ordningen skal minimum have en varighed på 6 måneder.

Bemærk, at du ikke kan modtage tilskud til at passe dit eget barn.

Fritvalgordningen er en ordning, som hører under Dagtilbudsloven §80, hvor du som forældre kan ansætte eller indgå aftale med en privat børnepasser eller pasningsordning om at få passet dit barn i stedet for at benytte et kommunalt dagtilbud.

Ordningen er for børn i alderen fra 24 uger og indtil barnet begynder i børnehaveklasse. Ordningen skal minimum have en varighed på 6 måneder.

Bemærk, at du ikke kan modtage tilskud til at passe dit eget barn.

Tilskudssatser pr. måned gældende fra 1. januar 2016
0 - 2 år max. tilskud: 6.163,- kr. pr. barn
3 – 5 år max. tilskud: 3.081,- kr. pr. barn

Før ordningen kan startes op skal kontrakt mellem forældre og privat børnepasser indsendes til Fredensborg Kommune. Endvidere skal indsendes straffe- og børneattest på børnepasser samt alle, som er fyldt 15 år, der er tilmeldt adressen, hvor pasningen skal foregå.

Hvis I ønsker at få jeres barn passet hos en privat børnepasser

Fredensborg Kommune yder tilskud til forældre, som ønsker at benytte en privat børnepasser under fritvalg ordningen §80 i Dagtilbudsloven.
Pasningsordninger skal have en varighed på minimum 6 mdr.

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af jeres dokumenterede udgifter til den private børnepasser.

Tilskuddet er skattefrit for jer som forældre, men skattepligtigt for børnepasseren.

 


Udbetaling af tilskud
Tilskuddet under fritvalg ordningen udbetales månedligt ved indsendelse af dokumentation i form af en underskrevet kvittering for udbetaling til jeres børnepasser. Dette afregningsskema skal sendes på mail til: mlar@fredensborg.dk  eller til Fredensborg Rådhus, Att.: Marianne Morum Larsen, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal.

Ferie
Fredensborg Kommune er ikke ansvarlig for pasning af børnene under børnepasserens ferie.
- Vi anbefaler, at I udfærdiger en skriftlig aftale med børnepasseren vedrørende økonomien under ferie og med, hvilket varsel børnepasseren afholder ferie. Se evt. vores forslag til bilag til kontakt.

Sygdom
Fredensborg Kommune er ikke ansvarlig for pasning af børnene under børnepasserens sygdom.
- Vi anbefaler, at I udfærdiger en skriftlig aftale med børnepasseren vedrørende økonomien under børnepasserens fravær som følge af sygdom. Se evt. vores forslag til bilag til kontakt.

Opsigelse af aftale
Vi anbefaler, at der udfærdiges en skriftlig aftale sammen med børnepasseren mht. opsigelsesvarsel. Se evt. vores forslag til bilag til kontakt.

Søskendetilskud
I kan få søskendetilskud (søskenderabat), hvis der er mere end et barn i husstanden, som går i enten vuggestue, børnehave, fritidshjem, kommunal SFO eller passes privat.

Som søskende regnes:
Biologiske søskende
Adopterede søskende
Sammenbragte børn
Børnene skal have samme folkeregisteradresse

Beregning
I de fleste tilfælde beregner kommunen automatisk søskendetilskuddet, når I tilmelder jeres børn i pladsanvisningen. I behøver derfor ikke at søge om at få søskendetilskud.
Søskendetilskud bliver beregnet efter, at et eventuelt økonomisk tilskud til fripladser er beregnet.

Bemærk
Der gives ikke tilskud til børn i klub og privat SFO.

Økonomisk friplads
Ifølge Dagtilbudsloven er det ikke muligt at få nedsat egenbetalingen til en privat børnepasningsordning.

Forsikring af barnet
Hvis forældre ønsker en forsikring, som dækker barnet ud over de almindelige forsikringer i tidsrummet for pasningen, henstiller Fredensborg Kommune til, at barnets forældre selv tegner en sådan forsikring.

Fredensborg Kommunes kriterier for privat børnepasning
Inden, der kan passes børn i en privatpasningsordning, skal Fredensborg Kommunen godkende det. Dvs. børnepasserens kvalifikationer samt om de fysiske rammer i hjemmet er egnet til pasning af børn i alderen 6 mdr. op til 5 år eller opstart i skole.

Rammer for hjemmet
Det er vigtigt, at hjemmet er i stand til at tilgodese børnenes behov såvel fysisk som socialt og at alle hjemmets eventuelle øvrige beboere er indstillet på at indordne sig under dette.

Tilsyn
Fredensborg Kommune fører tilsyn anmeldt/uanmeldt 2 gange om året, hvor af det ene tilsyn har fokus på sikkerheden. Tilsynene finder sted, hvor pasningen finder sted. Formålet med tilsynene er at støtte og vejlede i forhold til barnets udvikling. Foregår pasningen i barnets eget hjem, kan tilsynet forekomme, når I ikke er til stede.
Antallet af tilsyn kan blive intensiveret, hvis Fredensborg Kommune vurderer, at der er behov for dette.

Viser det sig i forbindelse med tilsynet, at et tilbud ikke opfylder de krav, der stilles i lovgivningen kan tilladelsen tilbagekaldes.

Ophør af ordning
Hvis barnet flytter folkeregisteradresse til anden kommune.
Hvis det pædagogiske tilsyn vurderer, at pasningsordningen ikke er pædagogisk og/eller sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Hvis Fredensborg Kommune får mistanke om, at aftalen er proforma.
Hvis det kan dokumenteres, at kontrakten bliver groft misligholdt, stopper ordningen med øjeblikkelig varsel.

Afslag af godkendelse
Kommunalbestyrelsen kan ifølge loven beslutte ikke at godkende en pasningsaftale og yde tilskud, hvis hensynet til barnet taler for, at barnet skal optages i et dagtilbud efter bestemmelserne i servicelovens § 52 om foranstaltninger i forbindelse med behov for særlig støtte til børn og unge, jf. dagtilbudslovens § 84, stk. 1.

Klageadgang
Kommunens afgørelse om godkendelse af pasningsaftaler og pasningsordninger kan indbringes for Det Sociale Ankenævn.

Pasningsgaranti
Vælger I at benytte tilbuddet, kan jeres barn fortsat stå på venteliste til tilsvarende kommunalt tilbud. Det vil sige, at hvis jeres barn er mellem 0-2 år kan det fortsat stå på venteliste til dagpleje/vuggestue, og for børn fra 3-6 år vil der være muligt at stå på venteliste til børnehave.

Hvis I vælger at stoppe den private pasningsordning før, I har plads i hhv. vuggestue eller børnehave er pasningsgaranti perioden på 3 mdr. og I er som forældrene selv ansvarlig for at passe barnet i denne periode.

Kriterier for hjemmet, hvor pasningen finder sted

De fysiske rammer
Vi vægter, at lokalerne, hvor børnene skal opholde sig samt udendørs legefaciliteter skal være forsvarligt og hensigtsmæssigt indrettet til formålet og at børnene skal have mulighed for på en hensigtsmæssig måde at sove ude.

Sikkerhed
Hjemmet skal være sikkerhedsmæssigt egnet til pasning af børn i alderen 6 mdr. op til 5 år. Børnene må ikke have adgang til rengøringsmidler, medicin etc.
Trapper eller kælderslugter skal være afskærmet og elinstallationer skal være i orden. Der må endvidere ikke være adgang til vandområder.

Rygning
Det er ikke tilladt at ryge i hjemmet, når der passes børn - dette gælder for både inde- og ude arealerne.

Lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfri hele døgnet. Dvs. rum, der er særligt indrettet til børnene, og hvor eksempelvis deres legetøj, bleer med videre befinder sig.

For andre lokaler gælder rygeforbuddet i det tidsrum, hvor børnene passes. Ryges der udenfor åbningstiden i disse lokaler, skal der foretages en grundig udluftning af lokalerne, inden børnene kommer.

Hygiejne
For nedbringelse af sygefraværet henviser vi til vores pjece Hygiejne politik for Fredensborg Kommune Daginstitutionsområdet 0-6 år og Dagplejen 0-3 år.

Bemærk
Hvis der er hund eller kat i hjemmet, kræver det ekstra rengøring.

Mad
For at medvirke til, at børnene udvikler gode madvaner opfordrer vi til, at børnepasseren har en mad- og måltidspolitik så, børnene får måltider og mellemmåltider, der er sunde og varierede samt tilpasset det enkelte barns alder.

Der kan evt. hente inspiration i vores pjece Fredensborg Kommunes kostpolitik, som findes under pjecer.

Sovestillinger
Vi henviser til Sundhedsstyrelsen vejledning: ”Vuggedød kan forebygges”, som du finder under pjecer ”Anbefalinger til sovestillinger”.

Soveseler
Vi anbefaler, at barneseler så vidt muligt undgås. Hvor en anvendelse af barneseler undtagelsesvis findes nødvendig, bør der alene benyttes seler, der er godkendt af Dansk Varefakta. Vi henviser til Sundhedsstyrelsens råd om seler, som du finder under pjecer ”Anvendelse af soveseler til børn”.

Barnevogne/krybber
Madrasser og dyner skal tages ind efter brug og opbevares tørt til næste brug af hensyn til følger af fugt og svamp ved ukorrekt opbevarelse af sengetøj.

Brændeovne
Brændeovne skal være afskærmet af et fastmonteret gitter i en afstand af 60 cm. Afstand mellem stængerne må max. være 6 cm.

Legetøj
Legetøjet bør være godkendt til den relevante aldersgruppe. Loven henviser bl.a. til legetøjsstand-arden DS/EN71 og sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 116 af 12. dec. 2003 om sikkerhedskrav til legetøj og produkter, som på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med levnedsmidler (legetøjsbekendtgørelsen).

Husdyr
I Fredensborg Kommune henstiller vi til, at hunde og katte er adskilt fra børnene samt at børnene ikke har adgang til mad-, vandskål eller kattebakke og at hundens/kattens efterladenskaber i haven bliver fjernet. Det må dog bero på den enkelte aftale mellem forældre og børnepasser.

Vær opmærksom på, at der skal luftes ekstra ud i hjem med dyr og at det kræver ekstra rengøring.

Haven
Haven skal være hegnet ind. ”Ude legetøj” skal opbevares tørt, når det ikke er i brug. Sandkassen skal overdækkes, når børnene ikke leger i den og der må ikke være adgang til vandområder.

Swimmingpool
Fredensborg Kommune godkender ikke haver med swimmingpools, vandbassiner eller fuglebad.

Trampoliner
Der behandles årlig ca. 8.300 skader som følge af trampoliner.

Erfaringer fra skadestuer viser, at antallet af skader nedsættes, hvis:
- 1 barn er på trampolinen af gangen
- Børn under 6 år har en voksen ved trampolinen hele tiden
- Børnene undgår vilde spring og saltomortaler
- Der sættes net på
- Afstanden til hårde genstande så som carporte og vægge er minimum 1,5 m.
- Kantpuden, der skærmer for trampolinens fjedre og stålramme er solidt foret med skumgummi, og monteret korrekt samt vedligeholdt

Endvidere så kravler små børn ind under trampoliner og kan blive ramt at den, som hopper.

Fredensborg Kommune kræver, at ovenstående følges, hvis børnene har adgang til trampoliner.

Transport
Ved kørsel i bil skal børn under tre år benytte siddeplads forsynet med sikkerhedssele, barnestol eller andet godkendt sikkerhedsudstyr tilpasset barnets højde og vægt i henhold til færdselsloven.

Vi henviser til Rådet for sikker trafiks pjece ”Børn i biler”, der indeholder vejledning vedrørende fastspænding af børn i biler, som findes under pjecer.

Ved transport på cykel henstiller vi til at såvel voksne som børn har cykelhjem på og henviser i øvrigt til Rådet for sikker trafiks pjece ”Små passagerer på cyklen” som findes under pjecer.

Personlige forhold

Uddannelse/kompetencer

Vi vurderer børnepasserens personlige kvalifikationer som skal være tilstrækkelige til at kunne opfylde formålsbestemmelsen for børnepasning og de øvrige krav til pædagogisk indhold, der følger dagtilbudsloven.

Fredensborg Kommune kan med børnepasserens tilladelse rette henvendelse til andre relevante personer, myndigheder eller institutioner, der kender børnepasseren nøje, med det formål at få oplysninger om vedkommendes evner til at varetage opgaven som privat børnepasser.

Førstehjælpskursus
Fredensborg Kommune stiller krav om, at private børnepassere skal have gennemført et førstehjælpskursus, inden opstart som børnepasser.

Børneattest/straffeattest
Fredensborg Kommune skal have straffe- og børneattest på børnepasser og alle, som er fyldt 15 år, der er tilmeldt adressen, hvor pasningen foregår. Disse attester skal være Fredensborg Kommune i hænde før pasningsordningen startes op.

Der skal fremsendes ny børneattest hvert år til Fredensborg Kommune senest 31. januar for børnepasseren samt alle, der er fyldt 15 år og tilmeldt adressen, hvor pasningen foregår.
Fremsendes disse ikke rettidigt, vil det føre til ophør af pasningsordningen.

Hvis en ny person over 15 år tilmeldes adressen, hvor pasningen foregår, skal der indsendes børne- og straffeattest på vedkommende og efterfølgende en ny børneattest hvert år.

Fredensborg Kommune skal ligeledes have tilsendt straffe- og børneattest for afløsere med fast tilknytning til børnepassere. Afløserens børneattest skal også fornyes hvert år.

Påklædning
Formålet med børnepasning er bl.a. at fremme børnenes læring og udvikling af kompetencer, herunder deres sproglige kompetencer. §7 i dagtilbudsloven.

Loven siger, at en beklædning, hvor både krop og ansigt er tildækket som udgangspunkt ikke kan anses som forenelig med at passe børn i hverken kommunale eller private pasningsordninger, da dette vanskeliggør kommunikationen med børnene.

Børnepasseren skal kunne varetage pædagogiske aktiviteter og læringssituationer med både verbal sprogkommunikation og nonverbal dvs. fysisk kommunikation, da begge kommunikationsformer er vigtige for barnets udvikling.

Sproglig udvikling
Med sproglig udvikling menes både talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog.

Et varieret og korrekt sprog og evnen til at bruge det, så det passer i forskellige situationer, øger børns mulighed for at blive forstået. Det er derfor vigtigt med en tidlig og god stimulering af deres ordforråd og forståelse af begreber og regler, der gælder for det talte sprog.

I vores pjece om lærerplaner der findes inspiration til disse tiltag.

Børnepasseren har i øvrigt en særlig rolle i forhold til at sikre sproglig stimulering og udvikling af børn, der ikke har dansk som sprog i hjemmet eller af andre årsager har sproglige problemer.

Pædagogiske læreplaner
Disse er et arbejdsredskab til at sikre fokus på hele barnet, alle dets potentialer og kompetencer så barnet bliver bedre rustet til resten af livet. Et praktisk redskab, der sætter fokus på tidlig indlæring og udvikler pædagogikken i det daglige arbejde med børn. Indenfor områderne:

- Alsidig personlig udvikling
- Sociale kompetencer
- Sproglig udvikling
- Krop og bevægelse
- Naturen og naturfænomener
- Kulturelle udtryksformer og værdier

Hvis I ønsker at ansætte en privat børnepasser

Skal der sendes en ansøgning til Lilian Mortensen lmo@fredensborg.dk  eller Marianne Morum Larsen mlar@fredensborg.dkk

Vi godkender kun pasningsordninger med en varighed på minimum 6 mdr.

Vælger I, at benytte tilbuddet, kan jeres barn fortsat stå på venteliste til tilsvarende kommunalt tilbud. Det vil sige, at hvis jeres barn er mellem 0-2 år kan det fortsat stå på venteliste til dagpleje/vuggestue, og for børn fra 3-6 år vil der være muligt at stå på venteliste til børnehave.

Vælger I, at ansætte en børnepasser, bliver I arbejdsgivere og er ansvarlige i henhold til de lovgivninger, som henhører herunder.

 


I kan ansætte en børnepasser, hvis hun/han:
- Er fyldt 18 år
- Har fysik til at passe børn, dvs. løfte, bære dem op ad trapper og lege med dem etc.
- Kan samarbejde med jer om at sætte rammerne for en velfungerende hverdag for børnene
- Er i stand til at modtage og anvende råd og vejledning fra vores tilsynsførende pædagog
- Har en straffeattest, der er fri for forhold, der betyder, at man er uegnet til at passe børn

I kan ikke ansætte en børnepasser, hvis hun/han er:
Forælder til et af børnene.
Fra et ikke-EU land og ikke har arbejdstilladelse i Danmark.
Au-pair – Da en au-pair ordning er en uddannelsesordning og en au-pair har kun opholdstilladelse og ikke arbejdstilladelse.

Godkendelse af hjemmet
Inden opstart gennemgår dagplejen hjemmet, hvor pasningen skal finde sted med henblik på barnets sikkerhed.
Ved eventuelle henstillinger til ændringer, skal disse følges for, at ordningen kan godkendes. Dette er vigtigt for at sikre barnet i pasningstimerne.

Straffe- og børneattest
Fredensborg Kommune skal have straffe- og børneattest på børnepasser og alle, som er fyldt 15 år, der er tilmeldt adressen, hvor pasningen foregår. Disse attester skal være Fredensborg Kommune i hænde før pasningsordningen startes op.

Der skal fremsendes ny børneattest hvert år til Fredensborg Kommune senest 31. januar for børnepasseren samt alle, der er fyldt 15 år og tilmeldt adressen, hvor pasningen foregår.
Fremsendes disse ikke rettidigt, vil det føre til ophør af pasningsordningen.

Hvis en ny person over 15 år tilmeldes adressen, hvor pasningen foregår, skal der indsendes børne- og straffeattest på vedkommende og efterfølgende en ny børneattest hvert år.

Fredensborg Kommune skal ligeledes have tilsendt straffe- og børneattest for afløsere med fast tilknytning til børnepassere. Afløserens børneattest skal også fornyes hvert år.

Afslag af godkendelse
Kommunalbestyrelsen kan ifølge loven beslutte ikke at godkende en pasningsaftale og yde tilskud, hvis hensynet til barnet taler for, at barnet skal optages i et dagtilbud efter bestemmelserne i servicelovens § 52 om foranstaltninger i forbindelse med behov for særlig støtte til børn og unge, jf. dagtilbudslovens § 84, stk. 1.

Opstartsmøde
På opstartsmødet deltager en af vores tilsynsførende pædagoger sammen med børnepasseren og den ene eller begge forældre. Mødet har primært fokus på pædagogik og sikkerhed. Pædagogen vil bl.a. tale med børnepasseren om hendes/hans erfaringer med pasning af børn. I vil drøfte barnets trivsels samt sove- og spisevaner.
Under mødet vil vi være behjælpelig med råd og vejledning og opfordre til, at I sammen laver aftaler om f.eks. brug af TV og forventninger til aktiviteter. Vi gennemgår retningslinier for pasningen og jeres børnepasser skal underskrive en kontrakt.

Ifølge lovgivningen skal Fredensborg Kommune tilbyde, at administrere forældrenes opgaver som arbejdsgiver, mod en reduktion i tilskuddet svarende til omkostningerne ved opgaven.

Administrationen løser opgaver i forbindelse med:
ATP
Feriegodtgørelse
Sygedagpenge
Dagpenge ved barsel og lovpligtige forsikringsordninger

Arbejdsgiver ansvaret er stadig forældrenes.

Fredensborg Kommune henviser til virksomheder, der løser denne type opgaver f.eks. Dataløn eller Multidata. Udgiften afholdes af arbejdsgiver, i dette tilfælde forældrene.

Den lovpligtige arbejdsskadesforsikring
I har som arbejdsgiver pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, der dækker jeres medarbejder, hvis hun/han får en skade på jobbet.

Forsikring af barnet
Hvis I som forældre ønsker en forsikring, som dækker jeres barn ud over de almindelige forsikringer i tidsrummet for pasningen, henstiller Fredensborg Kommune til, at barnets forældre selv tegner en sådan forsikring.

Tilsyn
Fredensborg Kommune fører tilsyn anmeldt/uanmeldt 2 gange om året, hvor af det ene tilsyn har fokus på sikkerheden. Tilsynet finder sted, hvor pasningen finder sted og I er velkommen til at deltage under disse tilsyn. Formålet med tilsynene er at støtte og vejlede i forhold til barnets udvikling. Tilsynet kan forekomme, når I ikke er til stede. Antallet af tilsyn kan blive intensiveret, hvis Fredensborg Kommune vurderer, at der er behov for dette.

Viser det sig i forbindelse med tilsynet, at et tilbud ikke opfylder de krav, der stilles i lovgivningen kan tilladelsen tilbagekaldes.

Ophør af ordning
Hvis barnet flytter folkeregisteradresse til anden kommune.
Hvis det pædagogiske tilsyn vurderer, at pasningsordningen ikke er pædagogisk og/eller sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Når barnet får plads i et andet dagtilbud eller starter i børnehaveklasse.

Hvis I opsiger den private børnepasser. Ved ansættelse af ny børnepasser, skal vedkommende godkendes af Fredensborg Kommune.
Hvis Fredensborg Kommune får mistanke om, at aftalen er proforma.
Hvis det kan dokumenteres, at kontrakten bliver groft misligholdt, stopper ordningen med øjeblikkelig varsel.

Opsigelse
Vi anbefaler, at I sammen med børnepasseren udfærdiger en skriftlig aftale mht. opsigelsesvarsel. Se evt. vores forslag til bilag til kontakt.

Pasningsgaranti
Vælger I at benytte tilbuddet, kan jeres barn fortsat stå på venteliste til tilsvarende kommunalt tilbud. Det vil sige, at hvis jeres barn er mellem 0-2 år kan det fortsat stå på venteliste til dagpleje/vuggestue, og for børn fra 3-6 år vil der være muligt at stå på venteliste til børnehave.

Hvis I vælger at stoppe den private pasningsordning før, I har plads i hhv. vuggestue eller børnehave er pasningsgaranti perioden på 3 mdr. og I er som forældrene selv ansvarlig for at passe barnet i denne periode.

Klageadgang
Kommunens afgørelse om godkendelse af pasningsaftaler og pasningsordninger kan indbringes for Det Sociale Ankenævn.

ATP
Bemærk, at I som arbejdsgiver skal indbetale jeres private børnepassers ATP-bidrag. Er I flere forældre par, der har ansat den samme børnepasser og I deler CVR nr. kan I dele udgifterne til ATP. Det er ikke et krav, at I har et CVR nr. og I skal ikke betale moms af tilskuddet.
For beregning, indberetning og betaling af ATP se www.ATP.dk

Feriepenge
I skal indbetale feriepenge til jeres private børnepasser. For yderligere information om beregning, indberetning og betaling af feriepenge se www.ATP.dk

SE-nummer
Som arbejdsgiver skal I registreres med et SE-nummer hos erhvervs og selskabsstyrelsen. Se www.eogs.dk for yderligere information.

Lønforhandling
Lønnen er fri til forhandling mellem jer og børnepasseren. Mange forældre ønsker dog at fastsætte lønnen ud fra, hvad en plads koster i hhv. dagpleje eller vuggestue/børnehave samt, hvad kommunen har af tilskudssatser.

Rammer for tilskud
Fredensborg Kommune yder tilskud til lønnen, ATP, arbejdsskadeforsikring og feriepenge. Der er ikke loft over antallet af børn, den enkelte husstand kan modtage tilskud til.

Tilskuddet kan dog maksimalt udgøre 75% af jeres dokumenterede udgifter til hhv. løn, ATP, arbejdsskadeforsikring samt feriepenge til den ansatte børnepasser.

Tilskuddet er skattefrit for jer som forældre, men skattepligtigt for børnepasseren.

Udbetaling af tilskud
Tilskuddet udbetales månedligt ved indsendelse af dokumentation i form af en underskrevet kvittering for udbetalt løn til jeres børnepasser. Det er jeres pligt som arbejdsgiver, at denne kvittering indsendes til Marianne Morum Larsen i Fredensborg Kommune på mail mlar@fredensborg.dk eller med post til Fredensborg Rådhus, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal.
Bemærk at tilskuddet først udbetales efter, lønnen er udbetalt til børnepasseren.

Ferie
Vi anbefaler, at I laver en skriftlig aftale med børnepasseren mht. løsningen af pasning af barnet under ferie samt evt. varsling af ferie. Se evt. vores forslag til bilag til kontrakt.

Sygdom
Vi anbefaler, at I laver en skriftlig aftale med børnepasseren mht. økonomi under børnepasserens sygdom. Se evt. vores forslag til bilag til kontrakt.

Søskendetilskud
I kan få søskendetilskud (søskenderabat), hvis der er mere end et barn i husstanden, som går i enten vuggestue, børnehave, fritidshjem, kommunal SFO eller passes privat.

Som søskende regnes:
Biologiske søskende
Adopterede søskende
Sammenbragte børn
Børnene skal have samme folkeregisteradresse

Beregning
I de fleste tilfælde beregner kommunen automatisk søskendetilskuddet, når I tilmelder jeres børn i pladsanvisningen. I behøver derfor ikke at søge om at få søskendetilskud.
Søskendetilskud bliver beregnet, efter at et eventuelt økonomisk tilskud til fripladser er beregnet.

Bemærk
Der gives ikke tilskud til børn i klub og privat SFO.

Økonomisk friplads
Ifølge Dagtilbudsloven er det ikke muligt at få nedsat egenbetalingen til en privat børnepasningsordning.

Kriterier for godkendelse af hjemmet
Inden, der kan passes børn i en privatpasningsordning, skal Fredensborg Kommunen godkende det. Dvs. børnepasserens kvalifikationer og om de fysiske rammer i hjemmet er egnet til pasning af børn i alderen 6 mdr. op til 5 år eller opstart i skole.

De fysiske rammer
Vi vægter, at lokalerne, hvor børnene skal opholde sig samt udendørs legefaciliteter skal være forsvarligt og hensigtsmæssigt indrettet til formålet. Det er vigtigt, at hjemmet er i stand til at tilgodese barnets/børnenes behov såvel fysisk som socialt og at hjemmets eventuelle øvrige beboere er indstillet på at indordne sig under dette.

Sikkerhed
Hjemmet skal være sikkerhedsmæssigt egnet til pasning af børn i alderen 6 mdr. op til 5 år. Børnene må ikke have adgang til rengøringsmidler, medicin etc.
Trapper eller kælderslugter skal være afskærmet og elinstallationer skal være i orden. Der må endvidere ikke være adgang til vandområder.

Rygning
Det er ikke tilladt at ryge i hjemmet, når der passes børn - dette gælder for både inde- og ude arealerne.

Lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfri hele døgnet. Dvs. rum, der er særligt indrettet til børnene, og hvor eksempelvis deres legetøj, bleer med videre befinder sig.

For andre lokaler gælder rygeforbuddet i det tidsrum, hvor børnene passes. Ryges der udenfor åbningstiden i disse lokaler, skal der foretages en grundig udluftning af lokalerne, inden børnene kommer.

Hygiejne
For nedbringelse af sygefraværet henviser vi til vores pjece Hygiejne politik for Fredensborg Kommune Daginstitutionsområdet 0-6 år og Dagplejen 0-3 år.

Bemærk
Hvis der er hund eller kat i hjemmet, kræver det ekstra rengøring.

Mad
For at medvirke til, at børnene udvikler gode madvaner opfordrer vi til, at børnepasseren har en mad- og måltidspolitik så, børnene får måltider og mellemmåltider, der er sunde og varierede samt tilpasset det enkelte barns alder.

Der kan evt. hentes inspiration i vores pjece Fredensborg Kommunes kostpolitik, som findes under pjecer.

Sovestillinger
Vi henviser til Sundhedsstyrelsen vejledning: ”Vuggedød kan forebygges”, som du finder under pjecer ”Anbefalinger til sovestillinger”.

Soveseler
Vi anbefaler, at barneseler så vidt muligt undgås. Hvor en anvendelse af barneseler undtagelsesvis findes nødvendigt, bør der alene benyttes seler, der er godkendt af Dansk Varefakta. Vi henviser til Sundhedsstyrelsens råd om seler, som findes under pjecer ”Anvendelse af soveseler til børn”.

Barnevogne/krybber
Madrasser og dyner skal tages ind efter brug og opbevares tørt til næste brug af hensyn til følger af fugt og svamp ved ukorrekt opbevarelse af sengetøj.

Brændeovne
Brændeovnen skal være afskærmet af et fastmonteret gitter i en afstand af 60 cm. Afstand mellem stængerne må max. være 6 cm.

Legetøj
Legetøjet bør være godkendt til den relevante aldersgruppe. Loven henviser bl.a. til legetøjsstand-arden DS/EN71 og sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 116 af 12. dec. 2003 om sikkerhedskrav til legetøj og produkter, som på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med levnedsmidler (legetøjsbekendtgørelsen).

Husdyr
I Fredensborg Kommune henstiller vi til, at hunde og katte er adskilt fra børnene samt at børnene ikke har adgang til mad-, vandskål eller kattebakke og at hundens/kattens efterladenskaber i haven bliver fjernet. Det må dog bero på den enkelte aftale mellem forældre og børnepasser.

Vær opmærksom på, at der skal luftes ekstra ud i hjem med dyr og at det kræver ekstra rengøring.

Haven
Haven skal være hegnet ind. ”Ude legetøj” skal opbevares tørt, når det ikke er i brug. Sandkassen skal overdækkes, når børnene ikke leger i den og der må ikke være adgang til vandområder.

Swimmingpool
Fredensborg Kommune godkender ikke haver med swimmingpools, vandbassiner eller fuglebad.

Trampoliner
Der behandles årlig ca. 8.300 skader som følge af trampoliner.

Erfaringer fra skadestuer viser, at antallet af skader nedsættes, hvis:
- 1 barn er på trampolinen af gangen
- Børn under 6 år har en voksen ved trampolinen hele tiden
- Børnene undgår vilde spring og saltomortaler
- Der sættes net på
- Afstanden til hårde genstande så som carporte og vægge er minimum 1,5 m.
- Kantpuden, der skærmer for trampolinens fjedre og stålramme er solidt foret med skumgummi, og monteret korrekt samt vedligeholdt

Endvidere så kravler små børn ind under trampoliner og kan blive ramt at den, som hopper.

Fredensborg Kommune kræver at ovenstående følges, hvis børnene har adgang til trampoliner.

Transport
Ved kørsel i bil skal børn under tre år benytte siddeplads forsynet med sikkerhedssele, barnestol eller andet godkendt sikkerhedsudstyr tilpasset barnets højde og vægt i henhold til færdselsloven.

Vi henviser til Rådet for sikker trafiks pjece ”Børn i biler”, der indeholder vejledning vedrørende fastspænding af børn i biler, som findes under pjecer.

Ved transport på cykel henstiller vi til at såvel voksne som børn har cykelhjem på og henviser i øvrigt til Rådet for sikker trafiks pjece ”Små passagerer på cyklen” som findes under pjecer.

Personlige forhold for børnepasser

Uddannelse/kompetencer

Vi vurderer børnepasserens personlige kvalifikationer som skal være tilstrækkelige til at kunne opfylde formålsbestemmelsen for børnepasning og de øvrige krav til pædagogisk indhold, der følger dagtilbudsloven.

Fredensborg Kommune kan med børnepasserens tilladelse rette henvendelse til andre relevante personer, myndigheder eller institutioner, der kender ham/hende nøje, med det formål at få oplysninger om ansøgerens evne til at varetage opgaven som privat børnepasser.

Førstehjælpskursus
Fredensborg Kommune stiller krav om, at private børnepassere skal have gennemført et førstehjælpskursus, inden opstart som børnepasser.

Børneattest/straffeattest
Fredensborg Kommune skal have straffe- og børneattest på børnepasser og alle, som er fyldt 15 år, der er tilmeldt adressen, hvor pasningen foregår. Disse attester skal være Fredensborg Kommune i hænde før pasningsordningen startes op.

Der skal fremsendes ny børneattest hvert år til Fredensborg Kommune senest 31. januar for børnepasseren samt alle, der er fyldt 15 år og tilmeldt adressen, hvor pasningen foregår.
Fremsendes disse ikke rettidigt, vil det føre til ophør af pasningsordningen.

Hvis en ny person over 15 år tilmeldes adressen, hvor pasningen foregår, skal der indsendes børne- og straffeattest på vedkommende og efterfølgende en ny børneattest hvert år.

Fredensborg Kommune skal ligeledes have tilsendt straffe- og børneattest for afløsere med fast tilknytning til børnepassere. Afløserens børneattest skal også fornyes hvert år.

Påklædning
Formålet med børnepasning er bl.a. at fremme børnenes læring og udvikling af kompetencer, herunder deres sproglige kompetencer. §7 i dagtilbudsloven.

Loven siger, at en beklædning, hvor både krop og ansigt er tildækket som udgangspunkt ikke kan anses som forenelig med at passe børn i hverken kommunale eller private pasningsordninger, da dette vanskeliggør kommunikationen med børnene.

Børnepasseren skal kunne varetage pædagogiske aktiviteter og læringssituationer med både verbal sprogkommunikation og nonverbal dvs. fysisk kommunikation, da begge kommunikationsformer er vigtige for barnets udvikling.

Sproglig udvikling
Med sproglig udvikling menes både talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog.

Et varieret og korrekt sprog og evnen til at bruge det, så det passer i forskellige situationer, øger børns mulighed for at blive forstået. Det er derfor vigtigt med en tidlig og god stimulering af deres ordforråd og forståelse af begreber og regler, der gælder for det talte sprog.

Vores pjece om lærerplaner kan give inspiration til disse tiltag.

Børnepasseren har i øvrigt en særlig rolle i forhold til at sikre sproglig stimulering og udvikling af børn, der ikke har dansk som sprog i hjemmet eller af andre årsager har s

Hvis du skal ansættes som privat børnepasser

Som privat børnepasser skal du som minimum leve op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser. Vi vægter, at du giver børnene omsorg og tryghed og at du har lyst til at stimulere deres motoriske og sproglige udvikling.

For at blive privat børnepasser skal du
- være fyldt 18 år.
- have fysik til at passe børn, dvs. kunne løfte, bære dem op ad trapper og lege med dem etc.
- kunne samarbejde med forældrene om at sætte rammerne for en velfungerende hverdag for børnene
- være i stand til at modtage og anvende råd og vejledning fra vores tilsynsførende pædagog
- have en straffeattest, der er fri for forhold, der betyder, at du er uegnet til at passe børn

 

Du kan ikke blive børnepasser, hvis du er
Forælder til et af børnene
Fra et ikke-EU land og ikke har arbejdstilladelse i Danmark
Au-pair - en au-pair ordning er en uddannelsesordning og du har som au-pair ikke arbejdstilladelse

Hvad skal jeg være opmærksom på?
Du og stedet, hvor børnepasningen finder sted skal godkendes af Fredensborg Kommunes dagpleje før, du kan starte op.
Hvis du efter aftale passer børnene i dit eget hjem, skal Fredensborg Kommune have straffe- og børneattest på din ægtefælle/samlever og andre, som er tilmeldt adressen, der er fyldt 18 år.
Du skal oplyse, hvis en ny person over 18 år tilmeldes adressen, så vi kan indhente børne- og straffeattest på vedkommende.
Hvis du passer børnene flere steder, skal alle stederne godkendes.
Du er B-skattepligtig og selv ansvarlig for at betale skat og arbejdsmarkedsbidrag.
Du er ansat til at passe børn. – Alm. oprydning efter måltider og lign. er en selvfølge, men du er ikke ansat til at gøre rent.

Opstartsmøde
På opstartsmødet deltager en medarbejder fra dagplejen i Fredensborg Kommune sammen med dig og den ene eller begge forældre.
Vi vil tale med dig om dine erfaringer med pasning af børn, hvordan du forestiller dig dagens forløb og dine erfaringer i øvrigt med samarbejdsrelationer.
Vi gennemgår retningslinier for pasningen og du skal skrive under på en kontrakt som børnepasser.

På mødet vil vi drøfte barnets trivsels samt sove- og spisevaner. Mødet har primært fokus på pædagogik og sikkerhed. Vi vil være behjælpelige med råd og vejledning og opfordre til, at du og forældrene sammen laver aftaler om f.eks. brug af TV og forventninger til aktiviteter.

Økonomiske vilkår
Du er B-skattepligtig
Det betyder, at du selv er ansvarlig for at betale skat og arbejdsmarkedsbidrag (8%) af din indtægt - inkl. eventuelt kost og logi.

Når du oplyser din indkomst på forskudsopgørelsen, modtager du nogle indbetalingskort, så du kan betale hhv. årets B-skat samt arbejdsmarkedsbidrag fordelt ud over hver måned.
- Husk at medregne dine feriepenge.

Der betales ikke B-skat og arbejdsmarkedsbidrag i juli og december måned.

- Du skal huske at oplyse din indkomst i forskudsskemaet.
- Hvis du har fået fri kost og logi skal dette oplyses..
- På selvangivelsen, skal du oplyse din indkomst og fradrag.
- www.skat.dk
- Fra januar 2014 skal kommunen månedligt indberette vederlag for privat pasning, i de tilfælde,
hvor kommunen yder tilskud til forældrene efter dagtilbudslovens § 80.

Fri kost og logi
Hvis du har fået fri kost og logi hos din arbejdsgiver ud over din udbetalte løn, skal du selv medregne værdien.
Hvis du har spist og boet under sædvanlige forhold, kan du anvende skatterådets satser for fri kost og logi til medhjælpere ved landbrug med videre. Satserne finder du på www.skat.dk
Bemærk, du betaler ikke arbejdsmarkedsbidrag af dette beløb, da det skatteteknisk er et personalegode.

Hvis du er ansat til at passe et eller flere børn i dit eget hjem, er du berettiget til fradrag.

Du kan vælge mellem:
♦ Fradrag for dine udgifter som børnepasser
♦ Standardfradrag (46%) af din løn

Fradrag for udgifterne som børnepasser
Udgifter til bleer, mad, legetøj mm. Du skal gemme alle kvitteringer, så du overfor SKAT kan dokumentere de udgifter, du har haft ved pasning i dit eget hjem. (- gælder ikke egne børn, kun børnene, du får løn for at passe).

Standardfradrag (46%)
Standardfradraget dækker bl.a. dine udgifter til børnenes kost, sanitær service og slitage i dit hjem. Derudover har du også dit eget personlige skattefradrag.

Sker der ændringer i din indkomst i løbet af et indkomstår
Får du f.eks. et barn mere eller mindre at passe, er det en god idé at indberette det på din forskudsopgørelse løbende. Så slipper du for at skulle betale penge tilbage til SKAT, når året er gået.

Når du stopper som privat børnepasser
Skal du huske at afmelde dine indbetalinger. Derudover er det en god idé at gemme kopier af dine lønsedler.

Du kan få flere oplysninger om betaling af skat og standardfradrag i pjecen ”Arbejder du som børnepasser?” - som du finder på www.skat.dk

Ferie
Du har krav på en feriegodtgørelse på 12,5 % af din bruttoløn. Feriepengene bliver udbetalt det efterfølgende år. Du har ret til 5 ugers ferie om året ifølge ferielovens regler.

Det er en god idé at aftale med forældrene, hvordan du skal varsle din ferie inden, du starter op. Lav evt. en skriftlig aftale som både du og forældrene har.

Sygdom
Vi anbefaler, at I laver en skriftlig aftale mht. forhold under din sygdom. Se evt. vores forslag til bilag til kontrakt.

Lønseddel/månedlig kvittering
Hver måned skal der udfyldes en kvittering som dokumentation for at lønnen er udbetalt til dig. Det er din arbejdsgivers pligt at sørge for, at denne kvittering indsendes til Marianne Morum Larsen hos Fredensborg Kommune.

HUSK at gemme dine lønsedler, hver gang I har skrevet under.

Bemærk, at arbejdsgiver skal indbetale dit ATP-bidrag.

Opsigelse
Vi anbefaler, at du sammen med forældrene udfærdiger en skriftlig aftale mht. opsigelsesvarsel. Se evt. vores forslag til bilag til kontrakt.

Ophør af ordning
Hvis barnet flytter folkeregisteradresse til anden kommune.
Hvis det pædagogiske tilsyn vurderer, at pasningsordningen ikke er pædagogisk og/eller sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Når barnet får plads i et andet dagtilbud eller starter i børnehaveklasse.
Hvis Fredensborg Kommune får mistanke om, at aftalen er proforma.
Hvis det kan dokumenteres, at kontrakten bliver groft misligholdt, stopper ordningen med øjeblikkelig varsel.


Generelle kriterier for privat børnepasning
Inden, der kan passes børn i en privatpasningsordning, skal den godkendes af Fredensborg Kommune. Dvs. dine kvalifikationer som børnepasser og om de fysiske rammer i hjemmet, hvor pasningen foregår, er egnet til pasning af børn i alderen 6 mdr. til 5 år eller opstart i skole.

Afslag af godkendelse
Kommunalbestyrelsen kan ifølge loven beslutte ikke at godkende en pasningsaftale og yde tilskud, hvis hensynet til barnet taler for, at barnet skal optages i et dagtilbud efter bestemmelserne i servicelovens § 52 om foranstaltninger i forbindelse med behov for særlig støtte til børn og unge, jf. dagtilbudslovens § 84, stk. 1.

Tilskuddet til forældrene udbetales først, når ordningen er godkendt af kommunen. Hvis du evt. har passet børnene før ordningen bliver godkendt og den ikke bliver godkendt, har forældrene ansvaret for at udbetale dig løn for denne periode.

Tilsyn
Fredensborg Kommune fører tilsyn anmeldt/uanmeldt 2 gange om året, hvor af det ene har fokus på sikkerheden. Tilsynet finder sted, hvor pasningen finder sted. Formålet med tilsynene er at støtte og vejlede i forhold til barnets udvikling. Foregår pasningen i forældrenes hjem kan tilsynet også forekomme, når forældrene ikke er til stede i hjemmet. Antallet af tilsyn kan blive intensiveret, hvis Fredensborg Kommune vurderer, at der er behov for dette.

Viser det sig i forbindelse med tilsynet, at et tilbud ikke opfylder de krav, der stilles i lovgivningen kan tilladelsen tilbagekaldes.

Forsikring
Du har som ansat børnepasser krav på, at forældrene tegner en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Forsikringen dækker dig, hvis du kommer til skade på jobbet.

Underretningspligt
Når du arbejder med børn, skal du underrette kommunen, hvis du får kendskab til forhold, der giver en formodning om, at et barn har behov for særlig støtte.

For personer, der er beskæftiget med at passe børn, er underretningspligten skærpet.

Dvs. får du kendskab til, at et barn af forældre eller andre opdrageres udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har du pligt til at underrette kommunen.

Tavshedspligt
Du har tavshedspligt omkring de oplysninger, du måtte få kendskab til om forældrene, deres børn og private forhold i øvrigt omkring hjemmet.

Kriterier for hjemmet, hvor pasningen finder sted
Det er vigtigt, at hjemmet er i stand til at tilgodese børnenes behov såvel fysisk som socialt og at alle i hjemmet er indstillet på at indordne sig under dette.

De fysiske rammer
Vi vægter, at lokalerne, hvor børnene skal opholde sig samt udendørs legefaciliteter skal være forsvarligt og hensigtsmæssigt indrettet til formålet og at børnene skal have mulighed for på en hensigtsmæssig måde at sove ude.

Sikkerhed
Hjemmet skal være sikkerhedsmæssigt egnet til pasning af børn i alderen 6 mdr. op til 5 år. Børnene må ikke have adgang til rengøringsmidler, medicin etc.
Trapper eller kælderslugter skal være afskærmet og elinstallationer skal være i orden. Der må endvidere ikke være adgang til vandområder.

Rygning
Det er ikke tilladt at ryge i hjemmet, når der passes børn - dette gælder for både inde- og ude arealerne.

Lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfri hele døgnet. Dvs. rum, der er særligt indrettet til børnene, og hvor eksempelvis deres legetøj, bleer med videre befinder sig.

For andre lokaler gælder rygeforbuddet i det tidsrum, hvor børnene passes. Ryges der udenfor åbningstiden i disse lokaler, skal der foretages en grundig udluftning af lokalerne, inden børnene kommer.

Hygiejne
For nedbringelse af sygefraværet henviser vi til vores pjece Hygiejne politik for Fredensborg Kommune Daginstitutionsområdet 0-6 år og Dagplejen 0-3 år.

Bemærk
Hvis der er hund eller kat i hjemmet, kræver det ekstra rengøring.

Mad
For at medvirke til, at børnene udvikler gode madvaner opfordrer vi til, at du har en mad- og måltidspolitik så, børnene får måltider og mellemmåltider, der er sunde og varierede samt tilpasset det enkelte barns alder.

Du kan evt. hente inspiration i vores pjece Fredensborg Kommunes kostpolitik, som du finder under pjecer.

Sovestillinger
Vi henviser til Sundhedsstyrelsen vejledning: ”Vuggedød kan forebygges”, som du finder under pjecer ”Anbefalinger til sovestillinger”.

Soveseler
Vi anbefaler, at barneseler så vidt muligt undgås. Hvor en anvendelse af barneseler undtagelsesvis findes nødvendig, bør der alene benyttes seler, der er godkendt af Dansk Varefakta. Vi henviser til Sundhedsstyrelsens råd om seler, som du finder under pjecer ”Anvendelse af soveseler til børn”.

Barnevogne/krybber
Madrasser og dyner skal tages ind efter brug og opbevares tørt til næste brug af hensyn til følger af fugt og svamp ved ukorrekt opbevarelse af sengetøj.

Brændeovne
Brændeovne skal være afskærmet af et fastmonteret gitter i en afstand af 60 cm. Afstand mellem stængerne må max. være 6 cm.

Legetøj
Legetøjet bør være godkendt til den relevante aldersgruppe. Loven henviser bl.a. til legetøjsstand-arden DS/EN71 og sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 116 af 12. dec. 2003 om sikkerhedskrav til legetøj og produkter, som på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med levnedsmidler (legetøjsbekendtgørelsen).

Husdyr
I Fredensborg Kommune henstiller vi til, at hunde og katte er adskilt fra børnene samt at børnene ikke har adgang til mad-, vandskål eller kattebakke og at hundens/kattens efterladenskaber i haven bliver fjernet. Det må dog bero på den enkelte aftale mellem forældre og børnepasser.

Vær opmærksom på, at der skal luftes ekstra ud i hjem med dyr og at det kræver ekstra rengøring.

Haven
Haven skal være hegnet ind. ”Ude legetøj” skal opbevares tørt, når det ikke er i brug. Sandkassen skal overdækkes, når børnene ikke leger i den og der må ikke være adgang til vandområder.

Swimmingpool
Fredensborg Kommune godkender ikke haver med swimmingpools, vandbassiner eller fuglebad.

Trampoliner
Der behandles årlig ca. 8.300 skader som følge af trampoliner.

Erfaringer fra skadestuer viser, at antallet af skader nedsættes, hvis:
- 1 barn er på trampolinen af gangen
- Børn under 6 år har en voksen ved trampolinen hele tiden
- Børnene undgår vilde spring og saltomortaler
- Der sættes net på
- Afstanden til hårde genstande så som carporte og vægge er minimum 1,5 m.
- Kantpuden, der skærmer for trampolinens fjedre og stålramme er solidt foret med skumgummi, og monteret korrekt samt vedligeholdt

Endvidere så kravler små børn ind under trampoliner og kan blive ramt at den, som hopper.

Fredensborg Kommune kræver, at ovenstående følges, hvis børnene har adgang til trampoliner.

Transport
Ved kørsel i bil skal børn under tre år benytte siddeplads forsynet med sikkerhedssele, barnestol eller andet godkendt sikkerhedsudstyr tilpasset barnets højde og vægt i henhold til færdselsloven.

Vi henviser til Rådet for sikker trafiks pjece ”Børn i biler”, der indeholder vejledning vedrørende fastspænding af børn i biler, som du finder under pjecer.

Ved transport på cykel henstiller vi til at såvel voksne som børn har cykelhjem på og henviser i øvrigt til Rådet for sikker trafiks pjece ”Små passagerer på cyklen” som du finder under pjecer.

Forsikring af barnet
Hvis forældre ønsker en forsikring, som dækker barnet ud over de almindelige forsikringer i tidsrummet for pasningen, henstiller Fredensborg Kommune til, at barnets forældre selv tegner en sådan forsikring.

Personlige forhold

Uddannelse/kompetencer

Vi vurderer dine personlige kvalifikationer som skal være tilstrækkelige til at kunne opfylde formålsbestemmelsen for børnepasning og de øvrige krav til pædagogisk indhold, der følger dagtilbudsloven.

Fredensborg Kommune kan med ansøgerens tilladelse rette henvendelse til andre relevante personer, myndigheder eller institutioner, der kender ansøgeren nøje, med det formål at få oplysninger om ansøgerens evne til at varetage opgaven som privat børnepasser.

Førstehjælpskursus
Fredensborg Kommune stiller krav om, at private børnepassere skal have gennemført et førstehjælpskursus, inden opstart som børnepasser.

Børneattest/straffeattest
Fredensborg Kommune skal have straffe- og børneattest på børnepasser og alle, som er fyldt 15 år, der er tilmeldt adressen, hvor pasningen foregår. Disse attester skal være Fredensborg Kommune i hænde før pasningsordningen startes op.

Der skal fremsendes ny børneattest hvert år til Fredensborg Kommune senest 31. januar for børnepasseren samt alle, der er fyldt 15 år og tilmeldt adressen, hvor pasningen foregår.
Fremsendes disse ikke rettidigt, vil det føre til ophør af pasningsordningen.

Hvis en ny person over 15 år tilmeldes adressen, hvor pasningen foregår, skal der indsendes børne- og straffeattest på vedkommende og efterfølgende en ny børneattest hvert år.

Fredensborg Kommune skal ligeledes have tilsendt straffe- og børneattest for afløsere med fast tilknytning til børnepassere. Afløserens børneattest skal også fornyes hvert år.

Påklædning
Formålet med børnepasning er bl.a. at fremme børnenes læring og udvikling af kompetencer, herunder deres sproglige kompetencer. §7 i dagtilbudsloven.

Loven siger, at en beklædning, hvor både krop og ansigt er tildækket som udgangspunkt ikke kan anses som forenelig med at passe børn i hverken kommunale eller private pasningsordninger, da dette vanskeliggør kommunikationen med børnene.

Du skal kunne varetage pædagogiske aktiviteter og læringssituationer med både verbal sprogkommunikation og nonverbal dvs. fysisk kommunikation, da begge kommunikationsformer er vigtige for barnets udvikling.

Sproglig udvikling
Med sproglig udvikling menes både talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog.

Et varieret og korrekt sprog og evnen til at bruge det, så det passer i forskellige situationer, øger børns mulighed for at blive forstået. Det er derfor vigtigt med en tidlig og god stimulering af deres ordforråd og forståelse af begreber og regler, der gælder for det talte sprog.

I vores pjece om lærerplaner kan du finde inspiration til disse tiltag.

Du har i øvrigt en særlig rolle i forhold til at sikre sproglig stimulering og udvikling af børn, der ikke har dansk som sprog i hjemmet eller af andre årsager har sproglige problemer.

Pædagogiske læreplaner
Disse er et arbejdsredskab til at sikre fokus på hele barnet, alle dets potentialer og kompetencer så barnet bliver bedre rustet til resten af livet. Et praktisk redskab, der sætter fokus på tidlig indlæring og udvikler pædagogikken i det daglige arbejde med børn. Indenfor områderne:

- Alsidig personlig udvikling
- Sociale kompetencer
- Sproglig udvikling
- Krop og bevægelse
- Naturen og naturfænomener
- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere i vores pjece om læreplaner og få inspiration til det pædagogiske arbejde med børnene.

Fredensborg Kommune skal have straffe- og børneattest på børnepasser og alle, som er fyldt 15 år, der er tilmeldt adressen, hvor pasningen foregår. Disse attester skal være Fredensborg Kommune i hænde før pasningsordningen startes op.

Der skal fremsendes ny børneattest hvert år til Fredensborg Kommune senest 31. januar for børnepasseren samt alle, der er fyldt 15 år og tilmeldt adressen, hvor pasningen foregår.
Fremsendes disse ikke rettidigt, vil det føre til ophør af pasningsordningen.

Hvis en ny person over 15 år tilmeldes adressen, hvor pasningen foregår, skal der indsendes børne- og straffeattest på vedkommende og efterfølgende en ny børneattest hvert år.

Fredensborg Kommune skal ligeledes have tilsendt straffe- og børneattest for afløsere med fast tilknytning til børnepassere. Afløserens børneattest skal også fornyes hvert år.

 

Som privat børnepasser skal du som minimum leve op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser.

Læs mere her om selvstændig


For at få komme i betragtning som selvstændig privat børnepasser
Skal du sende en ansøgning Lilian Mortensen lmo@fredensborg.dk eller Marianne Morum Larsen mlar@fredensborg.dk 


Oplysninger om sygedagpengeforsikring som selvstændig se Erhvervs- og byggestyrelsens portal på www.startvaekst.dk 


Oplysninger om ferieregler se Arbejdsmarkedsferiefond på www.aff.dk

Opskrivning til privat pasning

Afregningsskema for fritvalg

Ansøgningsskema § 80