I Fredensborg Kommune er der stort fokus på børns overgange.
Det drejer sig om overgangene fra hjemmet og sundhedsplejen til vuggestue og børnehave og videre derfra til fritidshjem og skole og senere fritidsklub. Der er også de interne overgange samt overgangene fra almen- til specialområdet og omvendt.

I arbejdet med overgange er der fokus på følgende:

  • At sikre, at overgangen fra ét tilbud til et andet er en tryg oplevelse for både børn og forældre
  • At tage udgangspunkt i anerkendelsen af barnets ressourcer og potentialer
  • At inddrage forældrene respektfuldt så tidligt som muligt
  • At inddrage børnene som forberedelse til en overgang alt efter barnets alder og behov
  • At videregive viden om, hvilke relationer der virker ift. det enkelte barn
  • At de professionelle, der samarbejder omkring overgangsarbejdet, har kendskab til og indsigt i hinandens målsætninger samt metoder og arbejdsgange

Den trygge overgang
Dit/jeres barn står nu overfor at skulle starte i vuggestue eller dagpleje. 

I Fredensborg Kommune arbejdes der systematisk på at sikre, at start i dagpleje eller vuggestue bliver så tryg en oplevelse som muligt for både børn og deres familier.

Modtagelsen af barnet i dagpleje eller vuggestue er i vidt omfang tilpasset lokale forhold og behov, men rummer også nogle elementer, som gælder generelt for institutionsstart i Fredensborg Kommune. 

Blandt andet vil det før institutionsstart være muligt for forældrene, evt. sammen med barnet, at besøge dagplejen eller vuggestuen. Flere steder arrangeres der også hjemmebesøg.

Når barnet nærmer sig institutionsstart, holdes der opstartssamtale imellem forældrene og dagplejen eller vuggestuen. Den sundhedsplejerske, der har været tilknyttet familien i barnets første leveår, vil kunne deltage i mødet, hvis det vurderes relevant.

Der er forskellige procedurer for modtagelse af barnet i dagplejen eller vuggestuen i den første tid efter institutionsstart. Fælles for disse er dog bl.a. en række erfaringer med overgangspædagogik fra aktionsforsknings- og læringsprojektet ved Aarhus Universitet, Barnet i Centrum, som kommunen i perioden 2013-2015 deltog i.

TOPI-profilen
I forbindelse med sundhedsplejerskens sidste hjemmebesøg, når barnet er omkring 8-10 måneder gammelt, laver sundhedsplejersken sammen med forældrene en trivselsvurdering af barnet.

Resultatet af trivselsvurderingen kaldes en TOPI-profil. TOPI står for Tidlig Opsporing og Indsats, og er et værktøj til at vurdere barnets udvikling og trivsel indenfor forskellige områder – psykisk og emotionel trivsel, kognitiv trivsel, social trivsel samt fysisk og sansemotorisk trivsel. 

Formålet med vurderingen er så tidligt som muligt at spotte og sætte ind i forhold til evt. udfordringer, så de i mindst muligt omfang kommer til at påvirke barnets fortsatte udvikling og trivsel.

TOPI anvendes i Fredensborg Kommune til trivselsvurdering i både sundhedsplejen, og på dagtilbuds- og skoleområdet. Dette bidrager til at sikre en kontinuitet i den måde, der vurderes og arbejdes med børns udvikling og trivsel på.

TOPI-profilen indeholder oplysninger om barnet af stor betydning for det videre arbejde med barnets udvikling og trivsel i dagplejen eller vuggestuen. Det er derfor vigtigt, at dagplejen eller vuggestuen får kendskab til TOPI-profilen inden institutionsstart fx i forbindelse med overgangssamtalen.

Forældresamtykke
For at dagplejen eller vuggestuen kan få kendskab til TOPI-profilen, skal forældrene give skriftligt samtykke til, at sundhedsplejen deler denne med dagplejen eller vuggestuen. Forældrene vil derfor i relation til institutionsstart blive bedt om at forholde sig til forespørgslen om skriftligt samtykke.

I dagplejen eller vuggestuen vil kun være de voksne, der har med barnet at gøre, der kan få indblik i TOPI-profilen.

Forældrene kan til enhver tid selv få en skriftlig version af TOPI-profilen. Hvis forældrene ønsker dette, skal de blot bede sundhedsplejen om en version af denne - enten på papir i hånden, eller sendt digitalt til e-Boks.

Kontakt
Snak med den sundhedsplejerske, der er tilknyttet din/jeres familie, hvis du/I har spørgsmål til overgangsarbejdet.

På forhånd tak for dit/jeres bidrag til at sikre, at vi kan give dit/jeres barn så god en start som muligt i børnehave.

Den trygge overgang
Dit/jeres barn står nu overfor at skulle starte i børnehave. 

I Fredensborg Kommune arbejdes der systematisk på at sikre, at overgangen til børnehave bliver så tryg en oplevelse som muligt for både børn og deres familier. Overgangsarbejdet indebærer et tæt samarbejde og en tæt dialog imellem dagplejen eller vuggestuen og børnehaven.

Samarbejdet består bl.a. i, at barnet før start i børnehave besøger sin kommende børnehave sammen med kendte voksne fra dagplejen eller vuggestuen, evt. også forældrene. 

Når barnet nærmer sig start i børnehaven, holdes der overgangssamtale imellem dagplejen eller vuggestuen og børnehaven. På mødet deltager også barnets forældre, da forældrene ligesom dagplejen eller vuggestuen har viden af stor betydning for en god modtagelse af barnet i de nye omgivelser.

Børneprofilen
Som afsæt for overgangssamtalen udarbejder dagplejen eller vuggestuen sammen med barnets forældre et overgangsmateriale.

Det drejer sig bl.a. om en Dialog-profil, der bl.a. viser barnets ressourcer indenfor forskellige udviklingsområder – sociale kompetencer, sproglig udvikling, kulturelle udtryk og værdier, alsidig personlig udvikling, krop og bevægelse samt natur og naturfænomener. 

Det drejer også om en overgangsbeskrivelse, der beskriver barnets styrker og særlige kendetegn samt vanskeligheder eller særlige udfordringer.  

Dialog-profilen og overgangsbeskrivelsen indgår i en børneprofil, hvori der også indgår de trivselsvurderinger, som børnehaven har lavet af barnet. Hvis der pågår opfølgning på og trivselsvurderinger, vil aftaler med barnets forældre om dette også være en del af børneprofilen.

Det er børneprofilen med sine forskellige perspektiver på barnet, der tages afsæt i til overgangssamtalen.

Forældresamtykke
For at sikre, at der i børnehaven arbejdes videre med det, der drøftes til overgangssamtalen – barnets trivsel og udvikling generelt, vil dagplejen eller vuggestuen gerne med børnehaven kunne dele den børneprofil, som der kigges på og snakkes om til overgangssamtalen. Dette forudsætter selvfølgelig, at forældrene giver skriftligt samtykke til, at børnehaven kan få adgang til børneprofilen. Forældrene vil i relation til overgangssamtalen blive bedt om at forholde sig til forespørgslen om skriftligt samtykke.

Ligesom hidtil i dagplejen eller vuggestuen vil det i fritidshjemmet og skolen kun være de voksne, der har med barnet at gøre, der kan få indblik i børneprofilen.

Forældrene kan til enhver tid selv få en skriftlig version af børneprofilen. Hvis forældrene ønsker en skriftlig version af børneprofilen, skal de blot bede dagplejen eller vuggestuen om dette - enten på papir i hånden, eller sendt digitalt til e-Boks.

Du/I vil inden start i børnehave blive kontaktet af dagplejen eller vuggestuen vedr. overgangsmateriale, overgangssamtale og skriftligt samtykke.

Kontakt
Snak med den daglige leder af dit/jeres barns dagpleje eller vuggestue, hvis du/I har spørgsmål til overgangsarbejdet.

På forhånd tak for dit/jeres bidrag til at sikre, at vi kan give dit/jeres barn så god en start som muligt i børnehave.

Den trygge overgang
Dit/jeres barn står nu overfor at skulle starte i fritidshjem og skole. 

I Fredensborg Kommune arbejdes der systematisk på at sikre, at overgangen til fritidshjem og skole bliver så tryg en oplevelse som muligt for kommende skolestartere og deres familier. Overgangsarbejdet indebærer et tæt samarbejde og en tæt dialog imellem børnehaven samt fritidshjemmet og skolen.

Samarbejdet består bl.a. i, at barnet før start i fritidshjemmet besøger sit kommende fritidshjem sammen med kendte voksne fra børnehaven. Tilsvarende besøger barnet før skolestart sin kommende skole sammen med kendte voksne fra fritidshjemmet. I den første tid efter skolestart er der kendte voksne fra fritidshjemmet med i skolen.

Når barnet nærmer sig start i fritidshjemmet, holdes der overgangssamtale imellem børnehaven samt fritidshjemmet og skolen. På mødet deltager også barnets forældre, da forældrene ligesom børnehaven har viden af stor betydning for en god modtagelse af barnet i de nye omgivelser.

Børneprofilen
Som afsæt for overgangssamtalen udarbejder børnehaven sammen med barnets forældre et overgangsmateriale.

Det drejer sig bl.a. om en Dialog-profil, der bl.a. viser barnets ressourcer indenfor forskellige udviklingsområder – sociale kompetencer, sproglig udvikling, kulturelle udtryk og værdier, alsidig personlig udvikling, krop og bevægelse samt natur og naturfænomener. 

Det drejer også om en overgangsbeskrivelse, der beskriver barnets styrker og særlige kendetegn samt vanskeligheder eller særlige udfordringer.  

Dialog-profilen og overgangsbeskrivelsen indgår i en børneprofil, hvori der også indgår de sprog- og trivselsvurderinger, som børnehaven har lavet af barnet. Hvis der pågår opfølgning på sprog- og trivselsvurderinger, vil aftaler med barnets forældre om dette også være en del af børneprofilen.

Det er børneprofilen med sine forskellige perspektiver på barnet, der tages afsæt i til overgangssamtalen.

Forældresamtykke
For at sikre, at der i fritidshjemmet og skolen arbejdes videre med det, der drøftes til overgangssamtalen – barnets sprog, trivsel og udvikling generelt, vil børnehaven gerne med fritidshjemmet og skolen kunne dele den børneprofil, som der kigges på og snakkes om til overgangssamtalen. Dette forudsætter selvfølgelig, at forældrene giver skriftligt samtykke til, at fritidshjemmet og skolen kan få adgang til børneprofilen. Forældrene vil i relation til overgangssamtalen blive bedt om at forholde sig til forespørgslen om skriftligt samtykke.

Ligesom hidtil i børnehaven vil det i fritidshjemmet og skolen kun være de voksne, der har med barnet at gøre, der kan få indblik i børneprofilen.

Forældrene kan til enhver tid selv få en skriftlig version af børneprofilen. Hvis forældrene ønsker en skriftlig version af børneprofilen, skal de blot bede børnehaven om dette - enten på papir i hånden, eller sendt digitalt til e-Boks.

Du/I vil inden start i fritidshjem og skole blive kontaktet af børnehaven vedr. overgangsmateriale, overgangssamtale og skriftligt samtykke.

Kontakt
Snak med den daglige leder af dit/jeres barns dagtilbud, hvis du/I har spørgsmål til overgangsarbejdet.

På forhånd tak for dit/jeres bidrag til at sikre, at vi kan give dit/jeres barn så god en start som muligt i fritidshjem og skole.