I Fredensborg Kommune er der stort fokus på børns overgange.
Det drejer sig om overgangene fra hjemmet og sundhedsplejen til vuggestue og børnehave og videre derfra til fritidshjem og skole og senere fritidsklub. Der er også de interne overgange samt overgangene fra almen- til specialområdet og omvendt.

I arbejdet med overgange er der fokus på følgende:

  • At sikre, at overgangen fra ét tilbud til et andet er en tryg oplevelse for både børn og forældre
  • At tage udgangspunkt i anerkendelsen af barnets ressourcer og potentialer
  • At inddrage forældrene respektfuldt så tidligt som muligt
  • At inddrage børnene som forberedelse til en overgang alt efter barnets alder og behov
  • At videregive viden om, hvilke relationer der virker ift. det enkelte barn
  • At de professionelle, der samarbejder omkring overgangsarbejdet, har kendskab til og indsigt i hinandens målsætninger samt metoder og arbejdsgange

I Fredensborg Kommune arbejdes der systematisk på at sikre, at start i dagpleje eller vuggestue bliver så tryg en oplevelse som muligt for både børn og deres familier.

Modtagelsen af børn i dagpleje eller vuggestue er i vidt omfang tilpasset lokale forhold og behov, men rummer også nogle elementer, som gælder generelt for start i dagpleje eller vuggestue i Fredensborg Kommune. 

Blandt andet vil det før start i dagpleje eller vuggestue være muligt for forældrene, evt. sammen med barnet, at besøge barnets kommende dagpleje eller vuggestue. Flere steder arrangeres der også hjemmebesøg.

Når barnet nærmer sig start i dagpleje eller vuggestue, holdes der opstartssamtale imellem forældrene og dagplejen eller vuggestuen. Den sundhedsplejerske, der har været tilknyttet familien i barnets første leveår, vil kunne deltage i mødet, hvis det vurderes relevant.

I forbindelse med sundhedsplejerskens sidste hjemmebesøg, når barnet er omkring 8-10 måneder gammelt, laver sundhedsplejersken sammen med forældrene en trivselsvurdering af barnet.

Trivselsvurderingen indeholder oplysninger om barnet, der er af stor betydning for modtagelsen af barnet og det videre arbejde med barnets udvikling og trivsel i dagplejen eller vuggestuen. For at sikre den bedst mulige modtagelse af barnet, vil forældrene derfor af sundhedsplejersken blive spurgt, om trivselsvurderingen må videregives til barnets kommende dagpleje eller vuggestue.

Snak med den sundhedsplejerske, der er tilknyttet din familie, hvis du har spørgsmål til overgangen for dit barn til dagpleje eller vuggestue.

I Fredensborg Kommune arbejdes der systematisk på at sikre, at start i børnehave bliver så tryg en oplevelse som muligt for både børn og deres familier. 

Modtagelsen af børn i børnehave er i vidt omfang tilpasset lokale forhold og behov, men rummer også nogle elementer, som gælder generelt for start i børnehave i Fredensborg Kommune. 

Blandt andet vil det før start i børnehave være muligt for barnet at besøge sin kommende børnehave sammen med kendte voksne fra dagplejen eller vuggestuen, evt. også forældrene.

Når barnet nærmer sig start i børnehaven, holdes der overgangssamtale imellem dagplejen eller vuggestuen og børnehaven. På mødet deltager også barnets forældre, da forældrene ligesom dagplejen eller vuggestuen har viden af stor betydning for en god modtagelse af barnet i de nye omgivelser.

Som afsæt for overgangssamtalen udarbejder dagplejen eller vuggestuen sammen med barnets forældre et overgangsmateriale.

Overgangsmaterialet indeholder oplysninger om barnet, der er af stor betydning for modtagelsen af barnet og det videre arbejde med barnets udvikling og trivsel i børnehaven. For at sikre den bedst mulige modtagelse af barnet, vil forældrene derfor af dagplejen eller vuggestuen blive spurgt, om overgangsmaterialet må videregives til barnets kommende børnehave.

Snak med den daglige leder af dit barns dagpleje eller vuggestue, hvis du har spørgsmål til overgangen for dit barn til børnehave.

I Fredensborg Kommune arbejdes der systematisk på at sikre, at overgangen til SFO og skole bliver så tryg en oplevelse som muligt for kommende skolestartere og deres familier. 

Overgangsarbejdet indebærer et tæt samarbejde og en tæt dialog imellem børnehaven samt SFO og skolen. Samarbejdet består bl.a. i, at barnet før start i SFO besøger sin kommende SFO sammen med kendte voksne fra børnehaven. Tilsvarende besøger barnet før skolestart sin kommende skole sammen med kendte voksne fra SFO'en.

I den første tid efter skolestart er der kendte voksne fra SFO'en med i skolen.

Når barnet nærmer sig start i SFO, holdes der overgangssamtale imellem børnehaven samt SFO og skolen. På mødet deltager også barnets forældre, da forældrene ligesom børnehaven har viden af stor betydning for en god modtagelse af barnet i de nye omgivelser.

Som afsæt for overgangssamtalen udarbejder børnehaven sammen med barnets forældre et overgangsmateriale.

Overgangsmaterialet indeholder oplysninger om barnet, der er af stor betydning for modtagelsen af barnet og det videre arbejde med barnets udvikling og trivsel i SFO og skolen. For at sikre den bedst mulige modtagelse af barnet, vil forældrene derfor af børnehaven blive spurgt, om overgangsmaterialet må videregives til barnets kommende SFO og skole.

Snak med den daglige leder af dit barns børnehave, hvis du har spørgsmål til overgangen for dit barn til SFO og skole.

Læs også om skolestart og indskrivning