Her kan du opskrive dit barn til daginstitution, dagpleje og SFO.
Bemærk der er en måneds udmeldelse fra daginstitution, dagpleje og SFO gældende fra den dato udmeldelse er foretaget i Digital Pladsanvisning.

Du kan også se, hvad det koster og læse om søskendetilskud, friplads og meget mere. 

Ved opskrivning i et af de fire børnehuse  - Fredensborg, Humlebæk, Nivå og Kokkedal  - kan du anføre i bemærkningsfeltet, hvilken institution / hus, du ønsker dit barn skal gå.

 

Pladsanvisningen kontaktes på 72 56 50 00

Mandage ulige uger så ser telefontiden således ud
Åbent fra 8.30 til 10.
Lukket fra 10-12.
Åbent fra 12-17.30.

Mandage lige uger så ser telefontiden således ud
Åbent fra 8.30 til 10.
Lukket fra 10-12.
Åbent fra 12-15.30.

Tirsdag
8.30-13.

Onsdag
Lukket

Torsdag
8.30-13.

Fredag
Lukket

 

Dagpleje
Fra 30 uger til den måned barnet fylder 3 år.

Integreret institution
Fra 30 uger til 30. april det år barnet skal starte i 0. klasse.

Børnehave
Fra 3 år til 30. april det år barnet skal starte i 0. klasse.

SFO I
Fra 1. maj før skolestart indtil 30. april i 3. klasse.

SFO II
Fra 1. maj i 3. klasse til 30. april i 6. klasse.

Udvidet åbningstid
Fire institutioner tilbyder 64 timers åbningstid fra kl. 6 til kl. 19.

Der er 20 pladser med udvidet åbningstid i hver områdeinstitution. Opskrivning på venteliste til disse kan ske ved fremsendelse af dokumentation fra arbejdsgiver vedrørende arbejdstider for begge forældre.

Dit barn må dog højst benytte dagtilbuddet 51 timer om ugen.


Tilskud til privat pasning – fritvalgsordning (§ 80)
Som forælder i Fredensborg Kommune kan du, i stedet for at benytte et kommunalt tilbud, få tilskud til at ansætte en person til at passe dit barn. Ordningen er et tilbud fra barnet er 0 år og til barnet begynder i 0. klasse. Som forælder fungerer du som arbejdsgiver. Ansøgning skal ske via Digital Pladsanvisning. Læs mere om det under dagplejen

Du kan ikke modtage tilskud til at passe dit eget barn.

Optagelsesprincip   
Dit barn optages i dagtilbud efter ansøgningsdato, hvilket er den dato du opskriver dit barn på Digital Pladsanvisning.

Anvisning af de ledige pladser sker ud fra følgende kriterier:
-    Pasningsgaranti.
-    Garanti for overflytning til alderssvarende institution.
-    Søskende så vidt muligt i samme institution.
-    Særlige pædagogiske behov eller sociale forhold i familien
-    Sammensætningen af børnegruppen i den enkelte institution
   (alder, køn og etnicitet).
-    Godkendt behov for udvidet åbningstid.
-    Øvrige overflytninger.

Du kan opskrive dit barn til dagtilbud, når barnet er født.

Opskrivning skal ske via Digital Pladsanvisning.
Opskrivning på venteliste er fra den dag ansøgningen er gennemført digitalt. Ved opskrivning skal du oplyse din behovsdato.

Adoptivbørn, skal være tilmeldt folkeregisteret, før de kan opskrives på venteliste efter gældende opskrivningsregler.

Barnets fødselsdato bliver anvendt som ansøgningsdato, hvis Pladsanvisningen modtager dokumentation på adoptionen.

Du kan ønske 3 institutioner/dagpleje indenfor hver aldersgruppe (0-2 årige og 3-5 årige), som så vidt muligt vil blive opfyldt.
    
Pladsanvisningen opskriver endvidere dit barn til SFO samt klub i skoledistriktet og bekræfter opskrivningen i Digital Pladsanvisning.

 

Indmeldelse sker så vidt det er muligt på behovsdato eller senest på garantidatoen.

Når en tilbudt plads er accepteret vil øvrige aldersrelevante ønsker automatisk blive slettet, med mindre forældrene har gjort Pladsanvisningen opmærksom på, at barnet fortsat skal stå på venteliste til en anden institution.
    
Ved optagelse i dagtilbud sikres barnet plads i efterfølgende alderssvarende institution.
Forældre skal ikke udmelde deres barn fra en kommunal institution, hvis barnet flytter til en anden kommunal institution indenfor Fredensborg Kommune. Det kan fx ske i forbindelse med skoleskift, hvor barnet skal skifte SFO I  eller SFO II.

Overflytninger af børn i 0-6 års institutioner sker alene den 1. i måneden.

Overflytninger i forbindelse med skoleskift kan ske løbende.

Er barnet indmeldt i kommunal institution, og skal skifte til privat institution, skal indmeldelsesforholdet være afsluttet, inden barnet kan starte i den nye private institution.

Ved fraflytning gælder de almindelige udmeldelsesregler.

Udmeldelse sker med en måneds varsel fra den dato udmeldelsen er foretaget via Digital Pladsanvisning.

Den 1. maj flyttes kommende 0. klassebørn i SFO I.
Privatskolebørn, der ikke ønsker kommunalt pasningstilbud, udmeldes den 31. juli.

Midlertidig udmeldelse af kritisk syge børn. Henvendelse skal ske til Pladsanvisningen.

Hovedreglen er, at børn ikke kan udmeldes af dagtilbud af andre end forældremyndighedsindehaver. Dog kan et barn, hvor det vurderes at udnyttelsesgraden er for ringe, udmeldes af Pladsanvisningen med 1 måneds varsel.

Du har pasningsgaranti fra dit barn er 30 uger.

Pasningsgarantien betyder at dit barn får tilbud om plads i dagtilbud i Fredensborg Kommune senest 3 måneder efter opskrivning, dog tidligst fra behovsdato.

Pasningsgarantien er ikke garanti for en bestemt daginstitution eller dagpleje, men kan være en plads hvor som helst inden for kommunegrænsen.

Du har mulighed for at få pasningsgaranti én gang. Sker der ændring i dit pasningsbehov, skal du give Pladsanvisningen besked senest 3 måneder før.

Bor du i en anden kommune, men ønsker dagtilbud til dit barn i Fredensborg Kommune, kan dette alene ske, hvis Fredensborg Kommunes ventelister er åbne for optagelse for børn fra andre kommuner.

Hvis de er åbne, skal du opskrive dit barn via Digital Pladsanvisning, og vi kan tilbyde plads hurtigst muligt i en institution med ledige pladser.

Det er muligt at se om Fredensborg Kommune har åbne ventelister på www.ventelistelukning.dk.

Fredensborg Kommunes borgere har samme mulighed for at søge optagelse i dagtilbud i andre kommuner. Henvendelse skal ske til pågældende kommunes Pladsanvisning.

Ved brug af dagtilbud i en anden kommune end bopælskommunen kan forældrenes egenbetaling være større eller mindre end ved brug af dagtilbud i bopælskommunen. Dette skyldes, at der kan være væsentlig forskel på kommunernes bruttodriftsudgifter for en institutionsplads.

Egenbetalingen beregnes og opkræves altid af bopælskommunen.

Hvis I som forældre ikke er samboende eller gift, men har fælles forældremyndighed, forudsætter vi, at I er enige om de oplysninger, der gives til Pladsanvisningen angående ønske om opskrivning på venteliste, udmeldelse af daginstitution og lignende.

Bor I som forældre i to forskellige kommuner, har barnet alene ret til at benytte ét dagtilbud.

Tilflyttere
Når du flytter til Fredensborg Kommune og ønsker dagtilbud til dit barn, skal barnet opskrives på venteliste. Du kan som udgangspunkt bevare pladsen i fraflytningskommunen, indtil du får tilbudt plads i Fredensborg Kommune.

Er du tilmeldt folkeregistret i Fredensborg Kommune skal du alene ansøge via Digital Pladsanvisning. Hvis du først tilflytter kommunen senere, skal du sende bevis for tilflytning til kommunen fx købsaftale, lejeaftale eller bopælserklæring.

Plads kan tilbydes fra den dato, du bliver tilmeldt folkeregisteret, dog tidligst 3 måneder efter opskrivning, med mindre kommunen har ledige pladser.


Fraflyttere
Når du flytter til en anden kommune, kan du som udgangspunkt bevare pladsen i Fredensborg Kommune indtil skolestart.

Vil du klage over dit barns optagelse i dagtilbud, så er det -  i henhold til dagtilbudsloven § 26 - kommunen selv der træffer afgørelse om optagelse i dagtilbud.

Afgørelsen kan derfor ikke indbringes for anden administrativ myndighed.


I Fredensborg Kommune er betalingsfristen for egenbetalingen den 1. i måneden og der betales forud.

  • Manglende betalingskrav (f.eks. fremsendelse af girokort) tilsidesætter ikke betalingsfristen.
  • Hvis der ikke betales rettidigt, udsendes rykker fra Opkrævningen.
  • Rykkergebyret er på 250 kr.

Forældrenes egenbetaling vedr. frokostmåltid i 0-6 års institutioner udgør i 2020 pr. måned 693 kr.

Der gives søskendetilskud til forældre med mere end et barn indmeldt i dagtilbud med frokostmåltid.

Ligeledes gives der økonomisk fripladstilskud, såfremt der er bevilliget hel eller delvis friplads.


Der gives søskendetilskud til forældre med mere end et barn indmeldt i dagtilbud. Søskendetilskuddet udgør 50 % af egenbetalingen efter et eventuelt fripladstilskud og gives til den/de billigste plads(er).

Ved søskende forstås børn i samme husstand.

Reglen omfatter børn optaget i offentlige dagtilbud efter Dagtilbudsloven og skolefritidsordninger efter Folkeskoleloven.

Der gives ikke søskendetilskud til plejebørn samt børn optaget i SFO II.

Hel- eller delvis økonomisk fripladstilskud kan bevilges, når forældrene dokumenterer, at deres aktuelle indtægt ligger inden for et afgrænset indkomstområde der fastlægges af ministeriet.

For 2020 må hustandsindkomst ikke overstige 563.800 kr. og indtægtsgrænse for enlige forsørgere bliver forhøjet med 63.506 kr. 

Hvis der er mere end et hjemmeboende barn under 18 år, forhøjes fradraget med 7000 kr. for hvert barn udover det første barn.

Socialpædagogisk friplads
Socialpædagogisk friplads søges i familieafdelingen, og bevilges på baggrund af sociale og/eller af pædagogiske grunde.

Fredensborg Kommune har alderstakst for børn fra 0 år til skolestart.

Takstændring sker den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år.

Hvis barnet indmeldes eller overflyttes fra dagpleje/vuggestue til institution inden det fylder 3 år betales taksten for 0-2 årige.

Dette gælder også, hvis barnet flyttes til en børnehavegruppe inden det fyldte 3. år.


Børn, der overflyttes fra børnehave til SFO den 1. maj, opkræves fra denne dato egenbetaling svarende til den takst der er for SFO.

Økonomisk fripladstilskud ydes til plads i vuggestue, børnehave, integrerede institutioner, SFO og klub.

Her kan du få mere at vide om betingelserne for at modtage tilskuddet, og hvordan det søges.

 


Du er stadig forpligtiget til at oplyse pladsanvisningen om, hvis der sker ændringer i husstandssammensætningen, civilstatus eller andre forhold, som har betydning for dit økonomiske fripladstilskud.

Med de nye regler er du dog ikke længere forpligtiget til, at oplyse Pladsanvisningen om indkomstændringer, da det fremover reguleres automatisk. Det gælder dog ikke, hvis indkomsten er fra selvstændig virksomhed eller indkomst, som ikke er skattepligtig her i landet. Her er du stadig forpligtiget til, at oplyse pladsanvisningen.

Det er fortsat en god ide at give besked om væsentlige varige ændringer, så du fremover får det korrekte økonomiske fripladstilskud med det samme.

Hvis der sker ændringer i dine økonomiske og/eller personlige forhold, som kan medføre ændring/regulering i din bevilling, har du pligt til straks at søge fripladstilskud igen.

Det er ikke tilstrækkeligt, at give besked om ændringer i økonomi og/eller husstandens størrelse til andre instanser indenfor Fredensborg Kommune eller SKAT.

Hvis du allerede modtager økonomisk fripladstilskud, er du automatisk omfattet af de nye regler fra 1. januar 2016 og skal derfor ikke søge på ny.

Kommunerne får automatisk besked fra SKAT, hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig.

Hvis ændringen af indkomsten har betydning for dit økonomiske fripladstilskud, reguleres din forældrebetaling automatisk.

Som noget nyt reguleres din forældrebetaling både, hvis din husstandsindkomst stiger eller falder med et vist beløb.

Det afgørende er en ændring svarende til mindst 5 trin på fripladsskalaen.


Reguleringen gælder kun for den enkelte måned. Du får et brev fra kommunen, hvis du skal betale mere. Der kan gå nogle måneder, før forældrebetalingen reguleres, da kommunen skal afvente oplysninger fra SKAT om, hvad din husstandsindkomst har været i den enkelte måned.


Løbende ændringer i indkomsten
Hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle ændrer sig ofte, kan du opleve, at dit økonomiske fripladstilskud - og dermed forældrebetalingen - ændrer sig fra måned til måned.

Feriepenge medregnes fremover, når de optjenes, og ikke når de udbetales, hvilket kan få betydning for dit økonomiske fripladstilskud.

Hvis du er selvstændig eller modtager indkomst, som ikke er skattepligtig i Danmark, vil fripladstilskuddet ikke ændre sig automatisk.
Hvis du tre måneder i træk ikke modtager økonomisk fripladstilskud, fordi indkomsten er steget, skal du søge om økonomisk fripladstilskud på ny.

Hvis din husstandsindkomst ændrer sig varigt med et beløb svarende til mindst 5 trin på fripladsskalaen, skal du ansøge igen, så dit økonomiske fripladstilskud kan blive omberegnet.

I 2016 svarer det til ca. 1.537 kr. om måneden eller ca. 18.439 om året. På den måde vil du fremover få det korrekte fripladstilskud med det samme.

Du skal søge digitalt i den Digitale Pladsanvisning


Hvis du ikke foretager dig noget, vil de beløb, du får for meget eller for lidt, blive trukket fra eller lagt til de efterfølgende måneders forældrebetaling.

Deltidsplads 

Hvis du afholder orlov efter reglerne i barselsloven har du ret til en deltidsplads på 30 timer mod en reduceret betaling.

Ordningen gælder børn i alderen mellem 26 uger og til skolestart. 

Hvis du afholder orlov efter reglerne i barselsloven har du ret til en deltidsplads på 30 timer ugentligt.

Følgende regler om deltidsplads i forbindelse med barsel gælder fra 1. januar 2019. 

Hvis du afholder orlov efter reglerne i barselsloven, har du ret til en deltidsplads på 30 timer mod en reduceret betaling.

Ordningen gælder børn i alderen mellem 26 uger og til skolestart. 

Børn kan være på deltidsplads i alle dagtilbud – både kommunale, selvejende og private dagtilbud. Hvis dit barn allerede går i dagtilbud, vil dit barn bibeholde pladsen i det nuværende dagtilbud.

Med en deltidsplads i forbindelse med barsel er åbningstiden nedsat til 30 timer om ugen mod en reduceret forældrebetaling. I reduktionen af forældrebetalingen tages der højde for, at der er udgifter forbundet ved en dagtilbudsplads, som ikke er afhængig af den tid barnet er i dagtilbuddet. 

30 timers dagtilbud, gældende fra 1. januar 2019 til søskendebørn, hvis du er forælder på barselsorlov 

Inden du som forælder på barselsorlov søger pladsanvisningen om at få et 30 timers dagtilbud til et af dine børn, mens du er på barsel med en mindre søskende, skal du være opmærksom på følgende retningslinjer for brugen af 30 timers dagtilbuddet:

Åbningstiden for 30 timers tilbuddet er 7.00 – 13.00 og kan etableres i alle dagtilbud for børn mellem 0 – 5 år.  for en sammenhængende periode på 26 uger. Både forældres betaling for tilbuddet og det tilskud som kommunen yder til institutionen er reduceret i perioden.  Institutionen er forpligtet til, at sikre, at tilbuddet kun benyttes indenfor 30 timers åbningstiden. Institutionen skal indberette til kommunen, såfremt forældrene ikke overholder åbningstiden. 30 timers tilbuddet opsiges med dags varsel, hvis barnet 3 gange har opholdt sig i institutionen før 7.00 eller efter kl. 13.00 

Frokostmåltidet er obligatorisk og betales af forældrene, undtaget de institutioner, hvor et flertal af forældrene har fravalgt ordningen. 

30 timers dagtilbuddet er desuden omfattet af de almindelige regler om pasningsgaranti, regler om opsigelse og flytning af børn i dagtilbud mm.

Forældre er berettiget til en 30 timers deltidsplads i forbindelse med barselsorlov.
Muligheden for en deltidsplads omfatter forældre, som afholder orlov i henhold til barselsloven og desuden forældre, der har valgt at genoptage arbejdet delvist.
Forældre som har ret til barsels dagpenge efter § 20 – 23 i barselsloven, har også mulighed for en deltidsplads på 30 timer ugentligt frem til, at begge forældre har genoptaget deres arbejde fuldt ud. Deltidspladsen kan fås i en sammenhængende periode pr. barn. Hvis barnets forældre afholder fravær i direkte forlængelse af hinanden, betragtes det som en sammenhængende periode. Hvis forældrenes fravær afbrydes af en periode på mere end fem uger eller på anden vis bortfalder, eller forældrene selv ønsker at konvertere deltidspladsen til en fuldtidsplads under fraværet, bortfalder retten til en deltidsplads med reduceret betaling. Når forældrenes fravær afbrydes eller ophører, skal barnets deltidsplads som udgangspunkt konverteres til en fuldtidsplads i det dagtilbud, hvor barnet er optaget.

Har du spørgsmål?
Kontakt pladsanvisningen på 72 56 50 00

 

Din ansøgning om deltidsplads i kommunale, selvejende dagtilbud, private pasningsordninger og dagtilbud uden for kommunen skal indgives til Pladsanvisningen senest en måned før den ansøgte periodes start.

Din ansøgning skal bl.a. indeholde den ønskede periode for deltidspladsen, samt dokumentation for, at en af forældrene er på barsel i perioden. 
Din ansøgning skal også indeholde:

Kopi af vandrejournal med terminsdato eller fødselsattest.

Kopi af aftale om barsel med arbejdsgiveren eller jobcenter (denne aftale vil typisk være indgået senest 8 uger efter fødslen).

Så længe, en forælder er på barsel eller har forældreorlov, har I ret til deltidspladser til jeres børn i dagtilbud for børn mellem 26 uger og til skolestart. I kan derfor skiftes til at have barsel/forældreorlov under den ansøgte periode med deltidsplads.

I kan have op til 5 uger, hvor barslen er afbrudt uden at miste retten til en deltidsplads.

Forældre, som genoptager arbejdet delvist, vil fortsat have ret til en deltidsplads.

 

I kan vælge at jeres barns plads, skal overgå til en fuldtidsplads før udløb af den ansøgte periode for deltidspladsen i forbindelse med barsel.

I skal henvende jer til Pladsanvisningen, hvis I ønsker at afbryde ordningen.