Fredensborg Kommune er jf. Dagtilbudsloven forpligtet til at føre tilsyn med alle dagtilbud og ungdomsklubber– både kommunale, selvejende og private institutioner - for at sikre at de bliver drevet på en økonomisk og fagligt forsvarlig måde. 
I relation til den pædagogiske opgave ledes institutionerne alene med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan og i overensstemmelse med dennes børnesyn og brede læringsforståelse således at alle børn trives, lærer og udvikler sig.

  • De pædagogiske konsulenter i Center for Skole og Dagtilbud udfører tilsynet i samarbejde med de daglige ledere og områdelederne.  
  • Børne- og Skoleudvalget orienteres hvert andet år via Kvalitetsrapporten om resultatet af de anmeldte tilsynsbesøg
  • Tilsynet er på den ene side en kontrolfunktion, hvor de pædagogiske konsulenter får viden om og vurderer den pædagogiske udvikling i institutionen. På den anden side har tilsynet en vejledende funktion, hvor institutionen kan sparre med den pædagogiske konsulent i forhold til mulige tematikker og videreudvikling af institutionens praksis.
     

Har du brug for at tale med en pædagogisk konsulent?
Som forældre kan du altid henvende dig til de pædagogiske konsulenter i Center for Skole og Dagtilbud, hvis du har spørgsmål eller bekymringer i forhold til den pædagogiske kvalitet i dit barns institution.

Center for Skole og Dagtilbud
Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal
Telefon 72 56 50 00
Send os en mail digitalt gennem e-Boks

Læs mere om pædagogisk anmeldt tilsyn i dagtilbud, efterår 2019, herunder

 

Det er Fredensborg Kommunes ansvar, at sikre at alle kommunale, selvejede og private dagtilbud bliver drevet på en faglig kvalificeret måde. Tilsynet skal forholde sig til om dagtilbuddets praksis er i overensstemmelse med lovgivningen samt de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat, ligesom det skal være i overensstemmelse med institutionens egne fastsatte mål.

Nærværende retningslinjer er udarbejdet for at sikre gennemsigtighed og ensartethed i forbindelse med de årlige pædagogiske tilsyn. Foruden de årlige tilsyn kan der forekomme lejlighedsvise tilsyn iværksat på den kommunale myndigheds eget initiativ, eller det kan ske på baggrund af henvendelser fra andre, f.eks. forældre eller personale i dagtilbuddene.

Tilsynsopgaven vil dels være en kontrolfunktion, en vejledende funktion men i lige så høj grad en funktion i forhold til udvikling af det enkelte dagtilbuds løbende pædagogiske kvalitet.

Retsgrundlaget for kommunernes pligt til at føre tilsyn findes i retssikkerhedsloven § 16, som fastsætter: ” Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.”
Tilsynet skal tage udgangspunkt i dagtilbudsloven, hvor § 7 definerer formålsbestemmelse for dagtilbud: ”Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv”.

 


Tilsynet med de pædagogiske forhold har til opgave at se til, at dagtilbuddet reelt påtager sig de opgaver, som er fastlagt i Dagtilbudsloven. 

Endvidere skal tilsynet sikre, at opgaverne bliver løst på en sådan måde, at de kan opfylde målsætninger i kommunens Børne- og ungepolitik.

 


Forberedelse
Ved det anmeldte tilsyn deltager den tilknyttede pædagogiske konsulent fra Center fra Skole og Dagtilbud, daglig leder samt en eller flere pædagogiske medarbejdere (daglig leder skønner antallet af medarbejdere, der deltager). Områdelederen deltager når det skønnes hensigtsmæssigt. Ligeledes kan den lokale bestyrelsesrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant deltage efter behov.

De pædagogiske konsulenter fremsender mail med tilsynsskabeloner til områdeleder og daglige ledere minimum 4 uger inden tilsynsbesøget med henblik på fastsættelse af tidspunkt.
Samtidig fremsendes selvregistreringsskema vedr. politikker, sikkerhed m.m. samt dialogguiden, der skal anvendes til tilsynssamtalen.

Selvregistreringskemaet udfyldes af den daglige leder og sendes retur til den tilknyttede konsulent senest 10 dage inden tilsynsbesøget.  
Det forventes, at deltagerne har forberedt sig på den faglige tilsynsdialog, bl.a. ved at have kendskab til diskussions-punkter, sidste års tilsynsrapport m.m.
Det forventes ligeledes at den daglige leder har orienteret medarbejderne i institutionen om tilsynets periode, form og formål.

Observations-besøg
Indenfor 10 dage op til det anmeldte tilsynsbesøg foretager konsulenten et observations-besøg, som er berammet til 1-3 timer. Varigheden afhænger af institutionens størrelse og eventuelle problemstillinger. Konsulenten foretager observationerne på egen hånd. Konsulenten kan have behov for at stille afklarende spørgsmål i løbet af observationerne, men ellers vil dialogen omkring den iagttagede pædagogiske praksis finde sted ved det anmeldte tilsyn.

Observationerne foretages på baggrund af elementerne i dagtilbudsloven, herunder den styrkede pædagogiske læreplan, med den nærværende samtale og relationskompetence som udvalgt fokusområde. Områdeleder og den daglige leder vælger i hvilken situation ovenstående fokusområde skal observeres i.


Det anmeldte tilsyn
Det anmeldte tilsyn er berammet til 2 - 3 timer. Varigheden
afhænger af institutionens størrelse og eventuelle problemstillinger.
Tilsynet indeholder tre punkter:
•    Den daglige leder præsenterer et udvalgt læringsmiljø i institutionen og fortæller om de pædagogiske overvejelser
•    Gennemgang af selvregistreringsskema
•    Dialog ud fra dialogguiden

Gennemgang af selvregistreringsskemaet sikrer, at institutionen lever op til de lovkrav, det omfatter. Hvis det ikke er tilfældet indgås aftale om håndtering af dette.

Herefter drøftes arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, og målsætningerne i kommunens børne- og ungepolitik samt områdeinstitutionens egne fokusområder.
I den faglige dialog drøftes konsulentens observationer og institutionens arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan og børnemiljøvurdering. Hovedvægten i den faglige dialog er drøftelse af konsulentens observationer i relation til den styrkede pædagogiske læreplan og de diskussions-punkter der er udarbejdet til hver enkel målsætning.

 


Efter tilsynsbesøget udformer den pædagogiske konsulent en tilsynsrapport. Dette gøres på baggrund af de tilsendte dokumenter, selvregistreringsskema, observationer og den faglige tilsynsdialog. Denne rapport vil indeholde beskrivelser, vurderinger, begrundelser og anbefalinger og vil danne grundlag for den efterfølgende faglige og pædagogiske udvikling og sparring.

Der kan være forhold eller anbefalinger i tilsynsrapporten, som vil give anledning til, at der foretages opfølgende lejlighedsvise tilsyn af en pædagogisk konsulent.
Til vurdering indenfor de enkelte punkter anvendes vurderingsskala med tre kategorier:

Vedligeholdelse af indsats
Det vurderes, at institutionen har gjort en særlig indsats for at styrke arbejdet inden for dette pejlemærke. Institutionen har arbejdet strategisk med pejlemærket. Institutionen har arbejdet med en eller flere evalueringer af institutionens arbejde inden for pejlemærket og sat konkrete mål for det videre arbejde. Indsatsen har sat tydelige spor i praksis, som lederen og medarbejderen kan redegøre for. Det kan sandsynliggøres, hvilken forskel indsatserne har gjort for børnene. Derfor skal indsatsen vedligeholdes, og der arbejdes videre i samme spor. Den pædagogiske konsulent kan vælge at komme med en anbefaling, hvis det skønnes relevant.

Tilpasning af indsats
Det vurderes, at institutionen har gjort en særlig indsats som en del af det daglige pædagogiske arbejde, men det har endnu ikke sat tilstrækkelige og tydelige spor i praksis – det kan ikke sandsynliggøres, hvilken forskel indsatsen gør for børnene. Derfor er der behov for en tilpasning af indsatsen. Den pædagogiske konsulent skal komme med en anbefaling til, hvordan institutionen kan tilpasse deres indsats.

Behov for ny/ændret indsats
Det vurderes, at institutionen ikke har gjort nogen særlig indsats, eller konsulenten har observeret en uforsvarlig /uhensigtsmæssig pædagogisk praksis og er bekymret for børnenes trivsel i institutionen på baggrund heraf. Der er behov for at igangsætte en indsats. Vælges den kategori, skal den pædagogiske konsulent give en anbefaling i forhold til indsatsen inden for pejlemærket i det kommende år. Der skal særligt fokus på, at institutionen følger den anbefaling, der er givet af den pædagogiske konsulent, og der skal aftales en opfølgning.

 

Konsulenten udfylder konkrete begrundelser i tilknytning til vurderingerne. Begrundelserne skal rumme de forhold der har været mest udslagsgivende for vurderingen. Alle datakilder (observationer, selvregistreringen, styrkede pædagogiske læreplan og opmærksomhedspunkter fra den faglige tilsynsdialog) indgår i disse begrundelser.

 


1.    Når institutionen har modtaget tilsynsrapporten, kan der eventuelt afholdes et tilbagemeldingsmøde mellem den pædagogiske konsulent og den daglige leder samt områdeleder.

2.    På et personalemøde præsenterer den daglige leder resultaterne af tilsynet for hele personalegruppen. Dette kan give personalet et grundigt indblik i vurderingerne og begrundelserne, og herved understøtte forankring af anbefalelses-punkterne og den fremtidige udvikling af det pædagogiske arbejde.

3.    Når alle tilsyn er gennemført i et område afholdes et tilbagemeldingsmøde med lokal-MED. Derudover kan den tilsynsførende også inviteres til et områdebestyrelsesmøde.

4.    Når alle tilsyn er gennemført sender den pædagogiske konsulent de underskrevne tilsynsrapporter til områdelederen der har ansvaret for, at tilsynsrapporterne ligges offentligt tilgængeligt på institutionens hjemmeside.