Du kan søge tilskud til pasning af eget barn jævnfør følgende vilkår og betingelser.

Tilskud til børn i alderen 24 uger og op til 78 uger

  • Kr. 5.000 pr. 4 ugers periode pr. barn.
  • Tilskuddet er A-skattepligtigt og udbetales den sidste hverdag i måneden – bagud.
  • Der beregnes ikke ATP, arbejdsmarkedsbidrag eller feriepenge af tilskuddet.
  • Tilskuddet udbetales i minimum 8 uger og maksimum 28 uger.


For at kunne få tilskud til pasning af egne børn skal følgende betingelser være opfyldt:

1) at ansøger kan dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Som dokumentation skal ansøger kunne fremvise fx 9.kl.-prøve i dansk med mindst karakteren 2, bestået ’Prøve i Dansk 2’ eller tilsvarende dokumentation.

2) at ansøger ikke samtidig modtager offentlig overførelsesindkomst, barselspenge, SU eller har en arbejdsindtægt.

3) at ansøger ikke er omfattet af § 13, stk. 10, og § 13 f, stk. 1-4, jf. § 26, stk. 4-10, i lov om aktiv socialpolitik, og

4) at ansøger har opholdt sig her i Danmark, Grønland eller Færøerne i 7 ud af de seneste 8 år.

Kravene om tilstrækkelige danskkundskaber og ophold gælder ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen.

Ansøgningsfristen er en løbende måned.
Opsigelse af ordningen er en løbende måned.

Det er således muligt at afbryde den bevilgede tilskudsperiode. Afbrydes tilskuddet inden der er gået 8 uger, skal hele det udbetalte tilskud tilbagebetales.
Tilskuddet er ikke omfattet af bestemmelserne om søskenderabat eller hel eller delvis friplads, og bortfalder hvis tilskudsmodtageren flytter til en anden kommune
Tilskuddet skal søges pr. barn, for mindst 8 uger og max 28 uger.

Der kan højst udbetales tre tilskud til samme husstand. Det samlede tilskud pr. husstand må ikke overstige beløbet for maximal dagpengesats.

Barnet/børnene må ikke benytte et dagtilbud så længe, der udbetales tilskud for pasning af barnet. Har familien andre børn kan disse godt være indmeldt i et dagtilbud.

Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles i to og må samlet set ikke overstige 28 uger. Tilskudsperioden kan deles mellem barnets forældre, hvis begge forældre opfylder betingelserne for ansøgning.