Forskellen på en privat pasningsordning og et dagtilbud
En privat pasningsordning er primært baseret på en aftale mellem forældrene og en barnepasser, hvor forældrene fungerer som arbejdsgivere. Det indebærer, at kommunen ikke er forpligtet til at tilbyde alternativ pasning ved sygdom og ferie.
Det betyder også, at barnepasseren kan opsige aftalen om pasning af barnet, ligesom der ikke er regler om forældreindflydelse. Samtidig er der færre pædagogiske krav, der skal overholdes, eksempelvis skal der ikke udarbejdes en pædagogisk læreplan. 

 

Fredensborg Kommune yder tilskud til forældre, som ønsker at benytte en privat pasningsordning under fritvalgsordningen §80 i Dagtilbudsloven.

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af forældrene dokumenterede udgifter til den private børnepasser. Med et maks. beløb som beregnes hvert år. 

Takst 2020: 0-2 årige kr. 7.058 og 3-5 årige kr. 3.378

Tilskuddet er skattefrit for forældre, men skattepligtigt for børnepasseren.

Udbetaling af tilskud 
Tilskuddet under fritvalgsordningen udbetales månedligt ved indsendelse af kvittering/dokumentation for betalingen til børnepasseren. Dokumentationen for betalingen til den private børnepasser, sendes som via e-boks:

Fredensborg Kommune, Børn Unge og Familie, Daginstitutionsområdet Fritidshjem og Klub. Att.: Marianne Morum Larsen  


 

Forskellen på en privat pasningsordning og et dagtilbud
En privat pasningsordning er primært baseret på en aftale mellem forældrene og en barnepasser, hvor forældrene fungerer som arbejdsgivere. Det indebærer, at kommunen ikke er forpligtet til at tilbyde alternativ pasning ved sygdom og ferie. Det betyder også, at barnepasseren kan opsige aftalen om pasning af barnet, ligesom der ikke er regler om forældreindflydelse. Samtidig er der færre pædagogiske krav, der skal overholdes, eksempelvis skal der ikke udarbejdes en pædagogisk læreplan.

Navn til privat pasning 
Betegnelsen ”privat pasningsordning” skal indgå i alle private pasningsordningers navn, i alle offentlige sammenhænge. 

Løn til Børnepasser                
Vi anbefaler, at der i kontrakten børnepasseren og forældre imellem udspecificeres børnepasserens løn, bl.a. beløb og forfald. 

Ferie 
Fredensborg Kommune er ikke ansvarlig for pasning af børnene under børnepasserens ferie. Vi anbefaler, at der i kontrakten børnepasseren og forældre imellem udspecificeres aftaler vedr. børnepasserens ferie.

Sygdom 
Fredensborg Kommune er ikke ansvarlig for pasning af børnene under børnepasserens sygdom.

- Vi anbefaler, at der er i kontrakten børnepasseren og forældre imellem udspecificeres aftaler vedr. børnepasserens sygdom. 

Vikar
Ønsker den private passer at få tilknyttet en vikar til pasningsordningen ved ferie og sygdom, skal vikaren godkendes af Fredensborg kommune. Vikaren bliver godkendt efter samme kriterier som den private passer.

Opsigelse af aftale 
Vi anbefaler, at der er i kontrakten børnepasseren og forældre imellem står opsigelsesvarsel. 

Søskendetilskud 
I kan få søskendetilskud (søskenderabat), hvis der er mere end et barn i husstanden, som går i enten vuggestue, børnehave, fritidshjem, kommunal SFO eller passes privat. (Søskendetilskud gives til den billigste plads.) 

Som søskende regnes:

  • Biologiske søskende
  • Adopterede søskende
  • Sammenbragte børn

Børnene skal have samme folkeregisteradresse.

Beregning
I de fleste tilfælde beregner kommunen automatisk søskendetilskuddet, når barnet indmeldes i et dagtilbud, så det er derfor ikke nødvendigt at søge om søskendetilskud.

Søskendetilskud bliver beregnet, efter et eventuelt økonomisk tilskud til fripladser er beregnet.

Bemærk: Der gives ikke tilskud til børn i klub og privat SFO.

Økonomisk friplads 
Ifølge Dagtilbudsloven er det ikke muligt at få nedsat egenbetalingen til en privat børnepasningsordning.

Forsikring af barnet 
Uanset om barnet går i daginstitution eller i privat pasningsordning, er det forældrenes ansvar at tegne en ulykkesforsikring, da de ellers ikke er dækket ved tilskadekomst. 

De fleste familier og private dagpassere har tegnet en ansvars- og indboforsikring, og skader på ting eller personer forvoldt af barnet vil blive erstattet efter betingelserne heri.

Fredensborg Kommunes kriterier for privat børnepasning 
Inden, der kan passes børn i en privat pasningsordning, skal Fredensborg Kommunen godkende ordningen. Dvs. børnepasserens kvalifikationer samt om de fysiske rammer i hjemmet er egnet til pasning af børn i alderen 6 mdr. op til 5 år eller til opstart i skole.

Rammer for hjemmet 
Det er vigtigt, at hjemmet er i stand til at tilgodese børnenes behov såvel fysisk som socialt, og at alle hjemmets eventuelle øvrige beboere er indstillet på at indordne sig under dette.

Tilsyn 
Fredensborg Kommune fører tilsyn anmeldt/uanmeldt 4 gange om året. Tilsynene finder sted, hvor pasningen finder sted. Formålet med tilsynene er at støtte og vejlede i forhold til barnets udvikling, samt sikring af, at de sikkerhedsmæssige forhold er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Foregår pasningen i barnets eget hjem, kan tilsynet forekomme, når forældrene ikke er til stede.

Antallet af tilsyn kan blive intensiveret, hvis Fredensborg Kommune vurderer, at der er behov for dette.

Viser det sig i forbindelse med tilsynet, at et tilbud ikke opfylder de krav, der stilles i lovgivningen, kan tilladelsen tilbagekaldes.

Ophør af ordning 

- Hvis barnet flytter folkeregisteradresse til anden kommune.

- Hvis det pædagogiske tilsyn vurderer, at pasningsordningen ikke er pædagogisk og/eller sikkerhedsmæssigt forsvarlig.

- Hvis Fredensborg Kommune får mistanke om, at aftalen er proforma.

- Hvis det kan dokumenteres, at kontrakten bliver groft misligholdt, stopper ordningen med øjeblikkelig varsel.

Afslag af godkendelse

Kommunalbestyrelsen kan ifølge loven beslutte ikke at yde tilskud, hvis hensynet til barnet taler for, at barnet skal optages i et dagtilbud efter bestemmelserne i servicelovens § 52 om foranstaltninger i forbindelse med behov for særlig støtte til børn og unge, jf. dagtilbudslovens § 84, stk. 1.

Klageadgang 

Ifølge dagtilbudsloven er der ikke klageadgang over manglende godkendelse eller tilbagekaldelse af denne.

Pasningsgaranti 

Vælger I at benytte en privat pasningsordning, kan jeres barn fortsat stå på venteliste til et tilsvarende kommunalt tilbud. Det vil sige, at hvis barnet er mellem 0-2 år, kan det fortsat stå på venteliste til dagpleje/vuggestue, og for børn fra 3-5 år vil det være muligt at stå på venteliste til børnehave.

Hvis forældrene vælger at stoppe den private pasningsordning, før barnet har plads i hhv. vuggestue eller børnehave, er pasningsgaranti perioden på 3 mdr. Forældrene er selv ansvarlige for at passe barnet i denne periode.

Kriterier for hjemmet, hvor pasningen finder sted:

De fysiske rammer

Vi vægter, at lokalerne, hvor børnene skal opholde sig samt udendørs legefaciliteter skal være forsvarligt og hensigtsmæssigt indrettet til formålet fx med et legeværelse/rum indrettet til børn. 

Sikkerhed 

Hjemmet skal være sikkerhedsmæssigt egnet til pasning af børn i alderen 6 mdr. op til 5 år. Børnene må ikke have adgang til rengøringsmidler, medicin etc.

Trapper eller kælderskakte skal være afskærmede, og elinstallationer skal være i orden. Der må endvidere ikke være adgang til vandområder.

Der må ikke forefindes giftige planter, hvor børnene opholder sig – ude såvel som inde.

Rygning 

Det er ikke tilladt at ryge i hjemmet, når der passes børn - dette gælder for både inde- og udearealerne.

Lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfri hele døgnet. Dvs. rum, der er særligt indrettet til børnene, og hvor eksempelvis deres legetøj, bleer med videre befinder sig.

For andre lokaler gælder rygeforbuddet i det tidsrum, hvor børnene passes. Ryges der udenfor åbningstiden i disse lokaler, skal der foretages en grundig udluftning af lokalerne, inden børnene kommer.

Hygiejne 

For nedbringelse af sygefraværet henvises der til pjecen ”hygiejne politik” for Fredensborg Kommunes Daginstitutionsområdet 0-6 år og Dagplejen 0-3 år.

Bemærk 

Hvis der er hund eller kat i hjemmet, kræver det ekstra rengøring.

Mad 

For at medvirke til, at børnene udvikler gode madvaner, opfordres der til, at børnepasseren har en mad- og måltidspolitik, så børnene får måltider og mellemmåltider, der er sunde og varierede samt tilpasset det enkelte barns alder.

Der kan evt. hentes inspiration i Fredensborg Kommunes kostpolitik, som findes under pjecer.

Sovestillinger

Der henvises til Sundhedsstyrelsen vejledning: ”Vuggedød kan forebygges”, som findes under pjecer ”Anbefalinger til sovestillinger”.

Soveseler 

Børn skal ligge i godkendte seler, når de sover i barnevogn eller krybbe, op til barnet fylder 2 år. Herefter må barnet ikke ligge i sele og skal derfor sove indenfor på madras el. lignende. Der henvises til Sundhedsstyrelsens råd om seler, som du finder under pjecer ”Anvendelse af soveseler til børn”.

Barnevogne/krybber 

For at undgå følger af fugt og svamp ved ukorrekt opbevaring af sengetøj, skal madrasser og dyner skal tages ind efter brug og opbevares tørt til næste brug.

Brændeovne

Brændeovne skal være afskærmet af et fastmonteret gitter i en afstand af 60 cm. Afstand mellem stængerne må max. være 6 cm.

Legetøj 

Legetøjet bør være godkendt til den relevante aldersgruppe. Loven henviser bl.a. til legetøjsstandarden DS/EN71 og sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 116 af 12. dec. 2003 om sikkerhedskrav til legetøj og produkter, som på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med levnedsmidler (legetøjsbekendtgørelsen).

Husdyr 

I Fredensborg Kommune henstilles der til, at husdyr som fx hunde og katte er adskilt fra børnene. Børnene bør ikke have adgang til mad-, vandskål eller kattebakke, og hundens/kattens efterladenskaber i haven skal fjernes. Det må dog bero på den enkelte aftale mellem forældre og børnepasser.

Vær opmærksom på, at der skal luftes ekstra ud i hjem med dyr, og at det kræver ekstra rengøring.

Haven 

Haven skal være hegnet ind. ”Ude legetøj” skal opbevares tørt, når det ikke er i brug. Sandkassen skal overdækkes, når børnene ikke leger i den, og der må ikke være adgang til vandområder.

Vandbassiner

Fredensborg Kommune godkender ikke haver med swimmingpools, vandbassiner eller fuglebad.

Trampoliner 

Der behandles årlig ca. 8.300 skader efter brug af trampoliner.

Erfaringer fra skadestuer viser, at antallet af skader nedsættes, hvis:

- Der er 1 barn på trampolinen af gangen

- Børn under 6 år har en voksen ved trampolinen hele tiden

- Børnene undgår vilde spring og saltomortaler

- Der sættes net på

- Afstanden til hårde genstande så som carporte og vægge er minimum 1,5 m.

- Kantpuden, der skærmer for trampolinens fjedre og stålramme, er solidt foret med skumgummi, og monteret korrekt samt vedligeholdt

Vær i øvrigt opmærksom på, at små børn, der kravler ind under trampoliner, kan blive ramt af den, der hopper.

Fredensborg Kommune kræver, at ovenstående følges, hvis børnene har adgang til trampoliner.

Transport 

Ved kørsel i bil skal børn under tre år benytte siddeplads forsynet med sikkerhedssele, barnestol eller andet godkendt sikkerhedsudstyr tilpasset barnets højde og vægt i henhold til færdselsloven.

Vi henviser til Rådet for sikker trafiks pjece ”Børn i biler”, der indeholder vejledning vedrørende fastspænding af børn i biler (som findes under pjecer).

Ved transport på cykel henstiller vi til, at såvel voksne som børn har cykelhjem på og henviser i øvrigt til Rådet for sikker trafiks pjece ”Små passagerer på cyklen” (som findes under pjecer).

Personlige forhold

Uddannelse/kompetencer 

Vi vurderer børnepasserens personlige kvalifikationer, som skal være tilstrækkelige for at kunne opfylde formålsbestemmelsen for børnepasning og de øvrige krav til pædagogisk indhold, der følger dagtilbudsloven.

Hovedsproget i private pasningsordninger skal være dansk. Som led i godkendelsen af en pasningsaftale skal det dokumenteres, at den private passer har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer.

Fredensborg Kommune kan med børnepasserens tilladelse rette henvendelse til andre relevante personer, myndigheder eller institutioner, der kender børnepasseren nøje med det formål at få oplysninger om vedkommendes evner til at varetage opgaven som privat børnepasser.

Førstehjælpskursus 

Fredensborg Kommune stiller krav om, at private børnepassere skal have gennemført et førstehjælpskursus, inden opstart som børnepasser. Herefter skal førstehjælpskurset fornyes hvert 2. år efter gældende retningslinjer jf. www.Falck.dk. 

Børneattest/straffeattest 

Fredensborg Kommune skal jf. § 44 og 45 i bekendtgørelsen om dagtilbud have straffe- og børneattest på børnepasser og alle, som er fyldt 15 år, der er tilmeldt adressen, hvor pasningen foregår. Disse attester skal være Fredensborg Kommune i hænde, før pasningsordningen startes op.

Senest 31. januar hvert år skal der indsendes ny børneattest til Fredensborg Kommune for børnepasseren og alle over 15 år, der er tilmeldt adressen, hvor pasningen foregår. Fremsendes disse ikke rettidigt, vil det føre til ophør af pasningsordningen.

Hvis en ny person over 15 år bliver tilmeldt adressen, hvor pasningen foregår, skal der hurtigst muligt indsendes børne- og straffeattest på vedkommende og efterfølgende en ny børneattest hvert år.

Fredensborg Kommune skal ligeledes have tilsendt straffe- og børneattest for vikarer med fast tilknytning til den private pasningsordning. Vikarens børneattest skal også fornyes hvert år.

Påklædning

Formålet med børnepasning er bl.a. at fremme børnenes læring og udvikling af kompetencer, herunder deres sproglige kompetencer, jf. §7 i dagtilbudsloven. Børnepasseren skal kunne varetage pædagogiske aktiviteter og læringssituationer med både verbal sprogkommunikation og nonverbal dvs. fysisk kommunikation, da begge kommunikationsformer er vigtige for barnets udvikling.

Loven siger, at en beklædning, hvor både krop og ansigt er tildækket som udgangspunkt ikke kan anses som forenelig med at passe børn i hverken kommunale eller private pasningsordninger, da dette vanskeliggør kommunikationen med børnene.

Sproglig udvikling 

Med sproglig udvikling menes både talesprog, skriftsprog og kropssprog.

Et varieret og korrekt sprog og evnen til at bruge det, så det passer i forskellige situationer, øger børns mulighed for at blive forstået. Det er derfor vigtigt med en tidlig og god stimulering af barnets ordforråd og forståelse af begreber og regler, der gælder for det talte sprog.

I materialet ”den styrkede pædagogiske lærerplan” findes der inspiration til tiltag, man kan lave med barnet .

Børnepasseren har i øvrigt en særlig rolle i forhold til at sikre sproglig stimulering og udvikling af børn, der ikke har dansk som primært sprog i hjemmet eller af andre årsager har sproglige udfordringer.

Den private pasningsordning skal tilrettelægges, så den fremmer børns læring gennem trygge læringsmiljøer. Arbejdet med læringsmiljøer skal indholdsmæssigt stå mål med kravene til læring og læringsmiljøer i dagtilbud jf. dagtilbudsloven, ligesom arbejdet med læringsmiljøer i den enkelte private pasningsordning skal tage udgangspunkt i børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.

Den private pasningsordning skal endvidere tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelser med demokrati. Den private pasning skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

Styrket pædagogisk læreplan

Vi anbefaler, at pasningsordningen anvender den styrkede pædagogiske læreplan jf. dagtilbudsloven 2018. Et redskab, der sætter fokus på tidlig indlæring og udvikler pædagogikken i det daglige arbejde med børn. Den private passer kan herved sikre fokus på at understøtte barnets trivsel, læring og udvikling. Den styrkede pædagogiske læreplan beskriver det pædagogiske grundlag, og kommer omkring temaerne:

1) Alsidig personlig udvikling.

2) Social udvikling.

3) Kommunikation og sprog.

4) Krop, sanser og bevægelse.

5) Natur, udeliv og science.

6) Kultur, æstetik og fællesskab.

Link til den styrkede pædagogiske læreplan


Hvis I ønsker at ansætte en privat børnepasser,  sendes der underskrevet kontrakt forældre og børnepasser imellem, som sikker mail via. E-boks til Fredensborg Kommune, Børn Unge og Familie, Daginstitutionsområdet Fritidshjem og Klub. Att.: Marianne Morum Larsen. 

Forældrene skal huske at søge om tilskud til privat børnepasning efter fritvalgsordningen, dette gøres digitalt via. Fredensborg Kommunes digital pladsanvisning 
Vælger I, at benytte tilbuddet, kan jeres barn fortsat stå på venteliste til tilsvarende kommunalt tilbud. Det vil sige, at hvis jeres barn er mellem 0-2 år kan det fortsat stå på venteliste til dagpleje/vuggestue, og for børn fra 3-5 år vil der være muligt at stå på venteliste til børnehave.

Vælger I at ansætte en privat børnepasser, bliver I arbejdsgivere og er ansvarlige i henhold til de ansættelsretslige love. 
I kan ansætte en børnepasser, hvis hun/han: 
- Er fyldt 18 år
- Har fysik til at passe børn, dvs. løfte, bære dem op ad trapper og lege med dem etc.
- Kan samarbejde med jer om at sætte rammerne for en velfungerende hverdag for børnene
- Er i stand til at modtage og omsætte råd og vejledning fra vores tilsynsførende konsulent til ændret adfærd
- Har en straffe- og børneattest, der er fri for forhold, der betyder, at man er uegnet til at passe børn

I kan ikke ansætte en børnepasser, hvis hun/han er:
- Forældre til et af børnene.
- Fra et ikke-EU land og ikke har arbejdstilladelse i Danmark.
- Au-pair. Da en au-pair ordning er en uddannelsesordning og en au-pair kun har opholdstilladelse og ikke arbejdstilladelse.

Godkendelse af hjemmet 
Inden opstart gennemgår den tilsynsførende konsulent samt lederen af den kommunale dagpleje hjemmet, hvor pasningen skal finde sted med henblik på at sikre barnets sikkerhed.
Ved eventuelle henstillinger til ændringer, skal disse følges for, at ordningen kan godkendes. Dette er vigtigt for at sikre barnet i pasningstimerne.

Straffe- og børneattest 
Fredensborg Kommune skal have straffe- og børneattest på børnepasser og alle, som er fyldt 15 år, der er tilmeldt adressen, hvor pasningen foregår. Disse attester skal være Fredensborg Kommune i hænde før pasningsordningen startes op.

Der skal fremsendes ny børneattest hvert år til Fredensborg Kommune senest 31. januar for børnepasseren samt alle, der er fyldt 15 år og tilmeldt adressen, hvor pasningen foregår.
Fremsendes disse ikke rettidigt, vil det føre til ophør af pasningsordningen.

Hvis en ny person over 15 år tilmeldes adressen, hvor pasningen foregår, skal der indsendes børne- og straffeattest på vedkommende og efterfølgende en ny børneattest hvert år.

Fredensborg Kommune skal ligeledes have tilsendt straffe- og børneattest for vikarer med fast tilknytning til pasningsordningen. Vikarens børneattest skal også fornyes hvert år.

Afslag på godkendelse 
Kommunalbestyrelsen kan ifølge loven beslutte ikke at godkende en pasningsaftale og yde tilskud, hvis hensynet til barnet taler for, at barnet skal optages i et dagtilbud efter bestemmelserne i servicelovens § 52 om foranstaltninger i forbindelse med behov for særlig støtte til børn og unge, jf. dagtilbudslovens § 84, stk. 1.

Opstartsmøde 
På opstartsmødet deltager en af vores tilsynsførende konsulenter samt lederen af den kommunale dagpleje sammen med børnepasseren, og den ene eller begge forældre. Mødet har primært fokus på pædagogik og sikkerhed. Pædagogen vil bl.a. tale med børnepasseren om hendes/hans erfaringer med pasning af børn. I vil drøfte barnets trivsel samt sove- og spisevaner.
Under mødet vil vi være behjælpelig med råd og vejledning og opfordre til, at I sammen laver aftaler om f.eks. brug af TV og forventninger til aktiviteter. Vi gennemgår retningslinjer for pasningen, og jeres børnepasser skal underskrive en kontrakt.

Ifølge lovgivningen skal Fredensborg Kommune tilbyde at administrere forældrenes opgaver som arbejdsgiver mod en reduktion i tilskuddet svarende til omkostningerne ved opgaven.

Administrationen kan løse opgaver i forbindelse med:
- ATP
- Feriegodtgørelse
- Sygedagpenge
- Dagpenge ved barsel og lovpligtige forsikringsordninger

Arbejdsgiveransvaret er stadig forældrenes.

Fredensborg Kommune henviser til virksomheder, der løser denne type opgaver f.eks. Dataløn eller Multidata. Udgiften afholdes af arbejdsgiver, i dette tilfælde forældrene.

Den lovpligtige arbejdsskadesforsikring 
I har som arbejdsgiver pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, der dækker jeres medarbejder, hvis hun/han får en skade på jobbet.

Forsikring af barnet 
Uanset om barnet går i daginstitution eller i privat pasningsordning, er det forældrenes ansvar at tegne en ulykkesforsikring, da de ellers ikke er dækket ved tilskadekomst. 
De fleste familier og private dagpassere har tegnet en ansvars- og indboforsikring, og skader på ting eller personer forvoldt af barnet vil blive erstattet efter betingelserne heri.
 
Tilsyn 
Fredensborg Kommune fører tilsyn anmeldt/uanmeldt 4 gange om året. Tilsynet finder sted, hvor pasningen finder sted, og I er velkommen til at deltage under disse tilsyn. Formålet med tilsynene er at støtte og vejlede i forhold til barnets udvikling, samt sikring af at retningslinjerne for private pasningsordninger efterleves. Tilsynet kan forekomme, når I ikke er til stede. 
Antallet af tilsyn kan blive intensiveret, hvis Fredensborg Kommune vurderer, at der er behov for dette.

Viser det sig i forbindelse med tilsynet, at et tilbud ikke opfylder de krav, der stilles i lovgivningen, kan tilladelsen tilbagekaldes.


Der skal fremsendes ny børneattest hvert år til Fredensborg Kommune senest 31. januar for børnepasseren samt alle, der er fyldt 15 år og tilmeldt adressen, hvor pasningen foregår.
Fremsendes disse ikke rettidigt, vil det føre til ophør af pasningsordningen.

Hvis en ny person over 15 år tilmeldes adressen, hvor pasningen foregår, skal der indsendes børne- og straffeattest på vedkommende og efterfølgende en ny børneattest hvert år.

Fredensborg Kommune skal ligeledes have tilsendt straffe- og børneattest for vikarer med fast tilknytning til pasningsordningen. Vikarens børneattest skal også fornyes hvert år.

Afslag af godkendelse 
Kommunalbestyrelsen kan ifølge loven beslutte ikke at godkende en pasningsaftale og yde tilskud, hvis hensynet til barnet taler for, at barnet skal optages i et dagtilbud efter bestemmelserne i servicelovens § 52 om foranstaltninger i forbindelse med behov for særlig støtte til børn og unge, jf. dagtilbudslovens § 84, stk. 1.

Opstartsmøde 
På opstartsmødet deltager en af vores tilsynsførende konsulenter samt lederen af den kommunale dagpleje sammen med børnepasseren, og den ene eller begge forældre. Mødet har primært fokus på pædagogik og sikkerhed. Pædagogen vil bl.a. tale med børnepasseren om hendes/hans erfaringer med pasning af børn. I vil drøfte barnets trivsels samt sove- og spisevaner.
Under mødet vil vi være behjælpelig med råd og vejledning og opfordre til, at I sammen laver aftaler om f.eks. brug af TV og forventninger til aktiviteter. Vi gennemgår retningslinjer for pasningen og jeres børnepasser skal underskrive en kontrakt.

Ifølge lovgivningen skal Fredensborg Kommune tilbyde, at administrere forældrenes opgaver som arbejdsgiver, mod en reduktion i tilskuddet svarende til omkostningerne ved opgaven.

Administrationen løser opgaver i forbindelse med:
- ATP
- Feriegodtgørelse
- Sygedagpenge
- Dagpenge ved barsel og lovpligtige forsikringsordninger

Arbejdsgiver ansvaret er stadig forældrenes.

Fredensborg Kommune henviser til virksomheder, der løser denne type opgaver f.eks. Dataløn eller Multidata. Udgiften afholdes af arbejdsgiver, i dette tilfælde forældrene.

Den lovpligtige arbejdsskadesforsikring 
I har som arbejdsgiver pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, der dækker jeres medarbejder, hvis hun/han får en skade på jobbet.

Forsikring af barnet 
Hvis I som forældre ønsker en forsikring, som dækker jeres barn ud over de almindelige forsikringer i tidsrummet for pasningen, henstiller Fredensborg Kommune til, at barnets forældre selv tegner en sådan forsikring.

Tilsyn 
Fredensborg Kommune fører tilsyn anmeldt/uanmeldt 4 gange om året. Tilsynet finder sted, hvor pasningen finder sted og I er velkommen til at deltage under disse tilsyn. Formålet med tilsynene er at støtte og vejlede i forhold til barnets udvikling, samt at sikre at retningslinjerne for private pasningsordninger efterleves. Tilsynet kan forekomme, når I ikke er til stede. Antallet af tilsyn kan blive intensiveret, hvis Fredensborg Kommune vurderer, at der er behov for dette.

Viser det sig i forbindelse med tilsynet, at et tilbud ikke opfylder de krav, der stilles i lovgivningen kan tilladelsen tilbagekaldes.

Hvis du skal ansættes som privat børnepasser

Som privat børnepasser skal du som minimum leve op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser. Vi vægter, at du giver børnene omsorg og tryghed og at du har lyst til at stimulere deres motoriske og sproglige udvikling.

For at blive privat børnepasser skal du
- være fyldt 18 år.
- have fysik til at passe børn, dvs. kunne løfte, bære dem op ad trapper og lege med dem etc.
- kunne samarbejde med forældrene om at sætte rammerne for en velfungerende hverdag for børnene
- være i stand til at modtage og anvende råd og vejledning fra vores tilsynsførende pædagog
- have en straffeattest, der er fri for forhold, der betyder, at du er uegnet til at passe børn

Du kan ikke blive børnepasser, hvis du er
Forælder til et af børnene
Fra et ikke-EU land og ikke har arbejdstilladelse i Danmark
Au-pair - en au-pair ordning er en uddannelsesordning og du har som au-pair ikke arbejdstilladelse

Hvad skal jeg være opmærksom på?
Center for Skoler og Dagtilbud kan først påbegynde godkendelsesprocessen ift. den private pasningsordning, når alle påkrævede dokumenter er fremsendt.
Du og stedet, hvor børnepasningen finder sted skal godkendes af Fredensborg Kommunes dagpleje før, du kan starte op.
Hvis du efter aftale passer børnene i dit eget hjem, skal Fredensborg Kommune have straffe- og børneattest på din ægtefælle/samlever og andre, som er tilmeldt adressen, der er fyldt 18 år.
Du skal oplyse, hvis en ny person over 18 år tilmeldes adressen, så vi kan indhente børne- og straffeattest på vedkommende.
Hvis du passer børnene flere steder, skal alle stederne godkendes.
Du er B-skattepligtig og selv ansvarlig for at betale skat og arbejdsmarkedsbidrag.
Du er ansat til at passe børn. – Alm. oprydning efter måltider og lign. er en selvfølge, men du er ikke ansat til at gøre rent.

Opstartsmøde
På opstartsmødet deltager en medarbejder fra dagplejen i Fredensborg Kommune sammen med dig og den ene eller begge forældre.
Vi vil tale med dig om dine erfaringer med pasning af børn, hvordan du forestiller dig dagens forløb og dine erfaringer i øvrigt med samarbejdsrelationer.
Vi gennemgår retningslinier for pasningen og du skal skrive under på en kontrakt som børnepasser.

På mødet vil vi drøfte barnets trivsels samt sove- og spisevaner. Mødet har primært fokus på pædagogik og sikkerhed. Vi vil være behjælpelige med råd og vejledning og opfordre til, at du og forældrene sammen laver aftaler om f.eks. brug af TV og forventninger til aktiviteter.

Økonomiske vilkår
Du er B-skattepligtig
Det betyder, at du selv er ansvarlig for at betale skat og arbejdsmarkedsbidrag (8%) af din indtægt - inkl. eventuelt kost og logi.

Når du oplyser din indkomst på forskudsopgørelsen, modtager du nogle indbetalingskort, så du kan betale hhv. årets B-skat samt arbejdsmarkedsbidrag fordelt ud over hver måned.
- Husk at medregne dine feriepenge.

Der betales ikke B-skat og arbejdsmarkedsbidrag i juli og december måned.

- Du skal huske at oplyse din indkomst i forskudsskemaet.
- Hvis du har fået fri kost og logi skal dette oplyses..
- På selvangivelsen, skal du oplyse din indkomst og fradrag.
- www.skat.dk
- Fra januar 2014 skal kommunen månedligt indberette vederlag for privat pasning, i de tilfælde,
hvor kommunen yder tilskud til forældrene efter dagtilbudslovens § 80.

Fri kost og logi
Hvis du har fået fri kost og logi hos din arbejdsgiver ud over din udbetalte løn, skal du selv medregne værdien.
Hvis du har spist og boet under sædvanlige forhold, kan du anvende skatterådets satser for fri kost og logi til medhjælpere ved landbrug med videre. Satserne finder du på www.skat.dk
Bemærk, du betaler ikke arbejdsmarkedsbidrag af dette beløb, da det skatteteknisk er et personalegode.

Hvis du er ansat til at passe et eller flere børn i dit eget hjem, er du berettiget til fradrag.

Du kan vælge mellem:
♦ Fradrag for dine udgifter som børnepasser
♦ Standardfradrag (46%) af din løn

Fradrag for udgifterne som børnepasser
Udgifter til bleer, mad, legetøj mm. Du skal gemme alle kvitteringer, så du overfor SKAT kan dokumentere de udgifter, du har haft ved pasning i dit eget hjem. (- gælder ikke egne børn, kun børnene, du får løn for at passe).

Standardfradrag (46%)
Standardfradraget dækker bl.a. dine udgifter til børnenes kost, sanitær service og slitage i dit hjem. Derudover har du også dit eget personlige skattefradrag.

Sker der ændringer i din indkomst i løbet af et indkomstår
Får du f.eks. et barn mere eller mindre at passe, er det en god idé at indberette det på din forskudsopgørelse løbende. Så slipper du for at skulle betale penge tilbage til SKAT, når året er gået.

Når du stopper som privat børnepasser
Skal du huske at afmelde dine indbetalinger. Derudover er det en god idé at gemme kopier af dine lønsedler.

Du kan få flere oplysninger om betaling af skat og standardfradrag i pjecen ”Arbejder du som børnepasser?” - som du finder på www.skat.dk

Ferie
Du har krav på en feriegodtgørelse på 12,5 % af din bruttoløn. Feriepengene bliver udbetalt det efterfølgende år. Du har ret til 5 ugers ferie om året ifølge ferielovens regler.

Det er en god idé at aftale med forældrene, hvordan du skal varsle din ferie inden, du starter op. Lav evt. en skriftlig aftale som både du og forældrene har.

Sygdom
Vi anbefaler, at I laver en skriftlig aftale mht. forhold under din sygdom. Se evt. vores forslag til bilag til kontrakt.

Lønseddel/månedlig kvittering
Hver måned skal der udfyldes en kvittering som dokumentation for at lønnen er udbetalt til dig. Det er din arbejdsgivers pligt at sørge for, at denne kvittering indsendes til Marianne Morum Larsen hos Fredensborg Kommune.

HUSK at gemme dine lønsedler, hver gang I har skrevet under.

Bemærk, at arbejdsgiver skal indbetale dit ATP-bidrag.

Opsigelse
Vi anbefaler, at du sammen med forældrene udfærdiger en skriftlig aftale mht. opsigelsesvarsel. Se evt. vores forslag til bilag til kontrakt.

Ophør af ordning
Hvis barnet flytter folkeregisteradresse til anden kommune.
Hvis det pædagogiske tilsyn vurderer, at pasningsordningen ikke er pædagogisk og/eller sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Når barnet får plads i et andet dagtilbud eller starter i børnehaveklasse.
Hvis Fredensborg Kommune får mistanke om, at aftalen er proforma.
Hvis det kan dokumenteres, at kontrakten bliver groft misligholdt, stopper ordningen med øjeblikkelig varsel.


Generelle kriterier for privat børnepasning
Inden, der kan passes børn i en privatpasningsordning, skal den godkendes af Fredensborg Kommune. Dvs. dine kvalifikationer som børnepasser og om de fysiske rammer i hjemmet, hvor pasningen foregår, er egnet til pasning af børn i alderen 6 mdr. til 5 år eller opstart i skole.

Afslag af godkendelse
Kommunalbestyrelsen kan ifølge loven beslutte ikke at godkende en pasningsaftale og yde tilskud, hvis hensynet til barnet taler for, at barnet skal optages i et dagtilbud efter bestemmelserne i servicelovens § 52 om foranstaltninger i forbindelse med behov for særlig støtte til børn og unge, jf. dagtilbudslovens § 84, stk. 1.

Tilskuddet til forældrene udbetales først, når ordningen er godkendt af kommunen. Hvis du evt. har passet børnene før ordningen bliver godkendt og den ikke bliver godkendt, har forældrene ansvaret for at udbetale dig løn for denne periode.

Tilsyn
Fredensborg Kommune fører tilsyn anmeldt/uanmeldt 2 gange om året, hvor af det ene har fokus på sikkerheden. Tilsynet finder sted, hvor pasningen finder sted. Formålet med tilsynene er at støtte og vejlede i forhold til barnets udvikling. Foregår pasningen i forældrenes hjem kan tilsynet også forekomme, når forældrene ikke er til stede i hjemmet. Antallet af tilsyn kan blive intensiveret, hvis Fredensborg Kommune vurderer, at der er behov for dette.

Viser det sig i forbindelse med tilsynet, at et tilbud ikke opfylder de krav, der stilles i lovgivningen kan tilladelsen tilbagekaldes.

Forsikring
Du har som ansat børnepasser krav på, at forældrene tegner en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Forsikringen dækker dig, hvis du kommer til skade på jobbet.

Underretningspligt
Når du arbejder med børn, skal du underrette kommunen, hvis du får kendskab til forhold, der giver en formodning om, at et barn har behov for særlig støtte.

For personer, der er beskæftiget med at passe børn, er underretningspligten skærpet.

Dvs. får du kendskab til, at et barn af forældre eller andre opdrageres udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har du pligt til at underrette kommunen.

Tavshedspligt
Du har tavshedspligt omkring de oplysninger, du måtte få kendskab til om forældrene, deres børn og private forhold i øvrigt omkring hjemmet.

Kriterier for hjemmet, hvor pasningen finder sted
Det er vigtigt, at hjemmet er i stand til at tilgodese børnenes behov såvel fysisk som socialt og at alle i hjemmet er indstillet på at indordne sig under dette.

De fysiske rammer
Vi vægter, at lokalerne, hvor børnene skal opholde sig samt udendørs legefaciliteter skal være forsvarligt og hensigtsmæssigt indrettet til formålet og at børnene skal have mulighed for på en hensigtsmæssig måde at sove ude.

Sikkerhed
Hjemmet skal være sikkerhedsmæssigt egnet til pasning af børn i alderen 6 mdr. op til 5 år. Børnene må ikke have adgang til rengøringsmidler, medicin etc.
Trapper eller kælderslugter skal være afskærmet og elinstallationer skal være i orden. Der må endvidere ikke være adgang til vandområder.

Rygning
Det er ikke tilladt at ryge i hjemmet, når der passes børn - dette gælder for både inde- og ude arealerne.

Lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfri hele døgnet. Dvs. rum, der er særligt indrettet til børnene, og hvor eksempelvis deres legetøj, bleer med videre befinder sig.

For andre lokaler gælder rygeforbuddet i det tidsrum, hvor børnene passes. Ryges der udenfor åbningstiden i disse lokaler, skal der foretages en grundig udluftning af lokalerne, inden børnene kommer.

Hygiejne
For nedbringelse af sygefraværet henviser vi til vores pjece Hygiejne politik for Fredensborg Kommune Daginstitutionsområdet 0-6 år og Dagplejen 0-3 år.

Bemærk
Hvis der er hund eller kat i hjemmet, kræver det ekstra rengøring.

Mad
For at medvirke til, at børnene udvikler gode madvaner opfordrer vi til, at du har en mad- og måltidspolitik så, børnene får måltider og mellemmåltider, der er sunde og varierede samt tilpasset det enkelte barns alder.

Du kan evt. hente inspiration i vores pjece Fredensborg Kommunes kostpolitik, som du finder under pjecer.

Sovestillinger
Vi henviser til Sundhedsstyrelsen vejledning: ”Vuggedød kan forebygges”, som du finder under pjecer ”Anbefalinger til sovestillinger”.

Soveseler
Vi anbefaler, at barneseler så vidt muligt undgås. Hvor en anvendelse af barneseler undtagelsesvis findes nødvendig, bør der alene benyttes seler, der er godkendt af Dansk Varefakta. Vi henviser til Sundhedsstyrelsens råd om seler, som du finder under pjecer ”Anvendelse af soveseler til børn”.

Barnevogne/krybber
Madrasser og dyner skal tages ind efter brug og opbevares tørt til næste brug af hensyn til følger af fugt og svamp ved ukorrekt opbevarelse af sengetøj.

Brændeovne
Brændeovne skal være afskærmet af et fastmonteret gitter i en afstand af 60 cm. Afstand mellem stængerne må max. være 6 cm.

Legetøj
Legetøjet bør være godkendt til den relevante aldersgruppe. Loven henviser bl.a. til legetøjsstand-arden DS/EN71 og sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 116 af 12. dec. 2003 om sikkerhedskrav til legetøj og produkter, som på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med levnedsmidler (legetøjsbekendtgørelsen).

Husdyr
I Fredensborg Kommune henstiller vi til, at hunde og katte er adskilt fra børnene samt at børnene ikke har adgang til mad-, vandskål eller kattebakke og at hundens/kattens efterladenskaber i haven bliver fjernet. Det må dog bero på den enkelte aftale mellem forældre og børnepasser.

Vær opmærksom på, at der skal luftes ekstra ud i hjem med dyr og at det kræver ekstra rengøring.

Haven
Haven skal være hegnet ind. ”Ude legetøj” skal opbevares tørt, når det ikke er i brug. Sandkassen skal overdækkes, når børnene ikke leger i den og der må ikke være adgang til vandområder.

Swimmingpool
Fredensborg Kommune godkender ikke haver med swimmingpools, vandbassiner eller fuglebad.

Trampoliner
Der behandles årlig ca. 8.300 skader som følge af trampoliner.

Erfaringer fra skadestuer viser, at antallet af skader nedsættes, hvis:
- 1 barn er på trampolinen af gangen
- Børn under 6 år har en voksen ved trampolinen hele tiden
- Børnene undgår vilde spring og saltomortaler
- Der sættes net på
- Afstanden til hårde genstande så som carporte og vægge er minimum 1,5 m.
- Kantpuden, der skærmer for trampolinens fjedre og stålramme er solidt foret med skumgummi, og monteret korrekt samt vedligeholdt

Endvidere så kravler små børn ind under trampoliner og kan blive ramt at den, som hopper.

Fredensborg Kommune kræver, at ovenstående følges, hvis børnene har adgang til trampoliner.

Transport
Ved kørsel i bil skal børn under tre år benytte siddeplads forsynet med sikkerhedssele, barnestol eller andet godkendt sikkerhedsudstyr tilpasset barnets højde og vægt i henhold til færdselsloven.

Vi henviser til Rådet for sikker trafiks pjece ”Børn i biler”, der indeholder vejledning vedrørende fastspænding af børn i biler, som du finder under pjecer.

Ved transport på cykel henstiller vi til at såvel voksne som børn har cykelhjem på og henviser i øvrigt til Rådet for sikker trafiks pjece ”Små passagerer på cyklen” som du finder under pjecer.

Forsikring af barnet
Hvis forældre ønsker en forsikring, som dækker barnet ud over de almindelige forsikringer i tidsrummet for pasningen, henstiller Fredensborg Kommune til, at barnets forældre selv tegner en sådan forsikring.

Personlige forhold

Uddannelse/kompetencer

Vi vurderer dine personlige kvalifikationer som skal være tilstrækkelige til at kunne opfylde formålsbestemmelsen for børnepasning og de øvrige krav til pædagogisk indhold, der følger dagtilbudsloven.

Fredensborg Kommune kan med ansøgerens tilladelse rette henvendelse til andre relevante personer, myndigheder eller institutioner, der kender ansøgeren nøje, med det formål at få oplysninger om ansøgerens evne til at varetage opgaven som privat børnepasser.

Førstehjælpskursus
Fredensborg Kommune stiller krav om, at private børnepassere skal have gennemført et førstehjælpskursus, inden opstart som børnepasser.

Børneattest/straffeattest
Fredensborg Kommune skal have straffe- og børneattest på børnepasser og alle, som er fyldt 15 år, der er tilmeldt adressen, hvor pasningen foregår. Disse attester skal være Fredensborg Kommune i hænde før pasningsordningen startes op.

Der skal fremsendes ny børneattest hvert år til Fredensborg Kommune senest 31. januar for børnepasseren samt alle, der er fyldt 15 år og tilmeldt adressen, hvor pasningen foregår.
Fremsendes disse ikke rettidigt, vil det føre til ophør af pasningsordningen.

Hvis en ny person over 15 år tilmeldes adressen, hvor pasningen foregår, skal der indsendes børne- og straffeattest på vedkommende og efterfølgende en ny børneattest hvert år.

Fredensborg Kommune skal ligeledes have tilsendt straffe- og børneattest for afløsere med fast tilknytning til børnepassere. Afløserens børneattest skal også fornyes hvert år.

Påklædning
Formålet med børnepasning er bl.a. at fremme børnenes læring og udvikling af kompetencer, herunder deres sproglige kompetencer. §7 i dagtilbudsloven.

Loven siger, at en beklædning, hvor både krop og ansigt er tildækket som udgangspunkt ikke kan anses som forenelig med at passe børn i hverken kommunale eller private pasningsordninger, da dette vanskeliggør kommunikationen med børnene.

Du skal kunne varetage pædagogiske aktiviteter og læringssituationer med både verbal sprogkommunikation og nonverbal dvs. fysisk kommunikation, da begge kommunikationsformer er vigtige for barnets udvikling.

Sproglig udvikling
Med sproglig udvikling menes både talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog.

Et varieret og korrekt sprog og evnen til at bruge det, så det passer i forskellige situationer, øger børns mulighed for at blive forstået. Det er derfor vigtigt med en tidlig og god stimulering af deres ordforråd og forståelse af begreber og regler, der gælder for det talte sprog.

I vores pjece om lærerplaner kan du finde inspiration til disse tiltag.

Du har i øvrigt en særlig rolle i forhold til at sikre sproglig stimulering og udvikling af børn, der ikke har dansk som sprog i hjemmet eller af andre årsager har sproglige problemer.

Pædagogiske læreplaner
Disse er et arbejdsredskab til at sikre fokus på hele barnet, alle dets potentialer og kompetencer så barnet bliver bedre rustet til resten af livet. Et praktisk redskab, der sætter fokus på tidlig indlæring og udvikler pædagogikken i det daglige arbejde med børn. Indenfor områderne:

- Alsidig personlig udvikling
- Sociale kompetencer
- Sproglig udvikling
- Krop og bevægelse
- Naturen og naturfænomener
- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere i vores pjece om læreplaner og få inspiration til det pædagogiske arbejde med børnene.

Fredensborg Kommune skal have straffe- og børneattest på børnepasser og alle, som er fyldt 15 år, der er tilmeldt adressen, hvor pasningen foregår. Disse attester skal være Fredensborg Kommune i hænde før pasningsordningen startes op.

Der skal fremsendes ny børneattest hvert år til Fredensborg Kommune senest 31. januar for børnepasseren samt alle, der er fyldt 15 år og tilmeldt adressen, hvor pasningen foregår.
Fremsendes disse ikke rettidigt, vil det føre til ophør af pasningsordningen.

Hvis en ny person over 15 år tilmeldes adressen, hvor pasningen foregår, skal der indsendes børne- og straffeattest på vedkommende og efterfølgende en ny børneattest hvert år.

Fredensborg Kommune skal ligeledes have tilsendt straffe- og børneattest for afløsere med fast tilknytning til børnepassere. Afløserens børneattest skal også fornyes hvert år.

Som privat børnepasser skal du som minimum leve op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser.

Læs mere her om selvstændig

For at få komme i betragtning som selvstændig privat børnepasser skal du sende en ansøgning til Marianne Morum Larsen mlar@fredensborg.dk 


Oplysninger om sygedagpengeforsikring som selvstændig se Erhvervs- og byggestyrelsens portal på www.startvaekst.dk 


Oplysninger om ferieregler se Arbejdsmarkedsferiefond på www.aff.dk