Fra foråret 2020 indfører Fredensborg Kommune en ny affaldsordning, som gør det muligt for kommunens borgere at få afhentet plast, papir, pap, glas og metal tæt ved hjemmet.

I forbindelse med den nye affaldsordning vil husstande og etageejendomme modtage affaldsbeholdere til sortering af affald.
Så snart affaldsbeholderne er modtaget på adresserne, skal beboerne begynde at sortere affaldet.

For dig der bor i lejlighed og rækkehus med fællesbeholdere


Med den nye affaldsordning bliver det muligt at komme af med papir, plast, pap, glas og metal i nærheden af din ejendom. Affaldsbeholdere placeres udvalgte steder i dit område.

Hvis du ønsker den nøjagtige placering, kan du kontakte den affaldsansvarlige i dit boligselskab.


Affaldsordningen for rækkehuse og lejligheder med fællesløsning påbegyndes i april 2020. Affaldsbeholderne vil blive leveret etapevis fra april, så snart beholderne er modtaget kan de benyttes.

Hvis dit område ikke skal have fælles beholdere, men individuel løsning forventes affaldssortering igangsættes i slutningen af 2020, og I vil modtage information herom.
 

Det er essentielt, at affaldet sorteres korrekt, da fejlsortering kan forhindre muligheden for genanvendelse og dermed den miljømæssige gevinst. Når I modtager affaldsbeholderne, vil I ligeledes modtage en velkomstpakke, som indeholder en sorteringsvejledning og en informationsfolder.

Det anbefales, at I bruger sorteringsvejledningen, når der er tvivl om hvordan affaldet skal sorteres. Informationsfolderen indeholder bl.a. inspiration til hvordan du kan indrette indendørs sortering, og hvad der sker med affaldet.

Hvis du ønsker yderlige inspiration kan du besøge ’Pinterest’, som har specifikke forslag til løsninger til indendørs sortering.   


Der er en række krav til affaldsbeholdernes standplads og adgangsvejen hertil. Disse krav skal overholdes, da de er med til at sikre et godt arbejdsmiljø for skraldemændene.

Nedenstående link indeholder vejledning til placering af affaldsbeholdere.

Det står beskrevet på bilag 1 i vejledningen.

Hvis I overvejer at etablere nedgravet affaldsløsninger findes der ligeledes en beskrivelse i vejledningen bilag 2.

Vejledningen vil blive opdateret i forhold til de nye ordninger.

Tømmefrekvensen varierer for den pågældende fraktion. Se herunder:

 • Glas  - Efter behov
 • Papir  - Efter behov
 • Pap - Hver 2. uge
 • Plast - Hver 2. uge
 • Metal - Hver 4. uge

Tømmedagen for de forskellige affaldsfraktioner kan variere mens udrulningen af den nye affaldsordning står på.
 

Den ansvarsansvarlige skal sørge for, at foreningens affaldsløsning lever op til gældende krav og regler. Hvis jeres foreningen ikke har en affaldsansvarlig er det vigtigt, at I udvælger en, så Fredensborg Kommune og Fredensborg Forsyning ved, hvem de skal kontakte i forbindelse med levering af affaldsbeholdere.

Såfremt I udvælger en affaldsansvarlig bedes I skrive kontaktoplysninger til denne mail: sorternu@fredensborg.dk Så vil Fredensborg Kommune kontakte jer.

Hvis I ønsker affalds- og sorteringsvejledningen tilsendt i et trykt eksemplar, efter I har modtaget skraldespandene, kan du kontakte Fredensborg Kommune på sorternu@fredensborg.dk eller downloade Affalds- og sorteringsvejledning

Længere nede på siden er der også sorteringsvejledninger på engelsk. Der vil også komme en sorteringsvejledning på tyrkisk og arabisk.


Farligt affald er brandfarligt eller indeholder giftige og/eller skadelige stoffer. Hvis der er mere end tyve husstande i din forening, kan I få opsat et miljøskab til farligt affald.

De foreninger, som har under tyve husstande, skal benytte genbrugsstationerne.

Kontakt Norfors på tlf. 45 16 05 00 eller på mail: norfors@norfors.dk hvis I ønsker et miljøskab.
 


For større foreninger, gerne med egne affaldsansvarlige, viceværter eller ejendomsfunktionærer, kan en nedgravet løsning være et fordelagtigt alternativ til affaldsbeholdere på hjul. I august 2019 blev det politisk vedtaget, at det er muligt at ansøge om tilskud til nedgravede affaldsbeholdere.
 
 
Eksisterende bebyggelse kan i implementeringsfasen få 120 kr. pr. boligenhed, hvilket indbefatter tilskud til nedgravede affaldsbeholdere til tre fraktioner (pap, plast og metal). Nye bebyggelser kan få 220 kr. pr. boligenhed for etablering af en nedgravet affaldsløsning, som omfatter fem fraktioner (papir, pap, plast, glas og metal).

Det er Fredensborg Forsyning A/S, som står for tømningen af de nedgravede affaldsbeholdere, men foreningen er selv ansvarlig for planlægning og etablering; herunder afholdelse af samtlige udgifter til indkøb, installation, vedligehold, drift mv. Typen og placeringen af den nedgravede løsning skal godkendes af Fredensborg Kommune, inden arbejdet påbegyndes.

Inden ansøgning og tilladelse til etablering skal I være opmærksomme på følgende:
 • Etablering skal ske på egen matrikel.
 • Undersøg om en evt. lokalplan tillader, at der etableres affaldsløsning på det ønskede areal.
 • Krav om p-pladser og friarealer i lokalplan eller bygningsreglement.
 • Undersøg nedgravede rør/ledninger på www.ler.dk 
 • Undersøg vej- og adgangsforhold.
 • Vær opmærksom på brandveje og brandredningsarealer.
 • Orienter jer i gældende Brandteknisk Vejledning nr. 29: Affaldscontainere.
 • Flytning af overskudsjord anmeldes via www.jordweb.dk  
 • Undersøg bebyggelsens forsikringsaftale.
 • Husk at fremtidssikre, så der er plads til nye fraktioner som fx bioaffald.
Eksisterende ”Vejledning i etablering af nedgravede affaldsbeholdere” kan findes på kommunens hjemmeside, som bilag 2 i kommunens ”Regulativ for husholdningsaffald” .
 
Vejledningen vil blive opdateret i forhold til de nye ordninger.