Billedet viser affaldssortering i boligforeninger og enfamiliesboliger.

I 2020 indføres den nye affaldsordning i Fredensborg Kommune, der skal sikre mere genbrug og genanvendelse af vores ressourcer – og dermed bidrage til at løfte en national såvel som global dagsorden.

Fremover skal I sortere husholdningsaffald i papir, pap, plast, metal og glas.
I vil enten skulle sortere jeres affald ved en kollektiv affaldsløsning i jeres bebyggelse eller ved individuelle beholdere ved jeres husstand.

Udrulningen af den kommende affaldsordning gennemføres gradvist.
De boligforeninger i kommunen, som er klar, vil modtage affaldsbeholdere efter påske i april 2020. Det er endnu uvist, hvornår affaldsordningen indføres for enfamiliesboliger, men det forventes, at ordningen igangsættes i slutningen i 2020.

Samtlige husstande vil modtage sorteringsvejledning og informationsmateriale om den nye affaldsordning, hvori kravene til placering af beholdere og indretning af adgangsvejen præciseres. 
 

Enfamilieboliger med egne affaldsbeholdere (fx villaområder) får tilbudt 2 stk. 240 l. beholdere, hver inddelt i 2 rum til sortering af hhv. plast/papir og glas/metal.

Når den nye indsamlingsordning indføres i Fredensborg Kommune kan den eksisterende 140 l. beholder til indsamling af papir anvendes til indsamling af pap

Affaldsbeholder

Alle borgere i Fredensborg Kommune har pligt til at sortere deres affald. Dog har husstandene med individuelle beholder, mulighed for at vælge om de vil benytte de nye affaldsbeholdere, eller om de vil aflevere det genanvendelige affald på genbrugspladsen. I god tid inden de nye beholdere bliver kørt ud til jer, vil den enkelte husstand få mulighed for at afmelde beholderne, hvis man ikke ønsker at benytte dem. Såfremt beholderne bliver afmeldt skal man  selv bringe affaldet til genbrugspladsen.

Uanset om man framelder beholderne, eller gør brug af dem, skal der betales de faste affaldsgebyrer.

Områder der skal have fælles affaldsbeholdere, fx etageboliger samt tæt-lav bebyggelse, bliver tilbudt fællesløsninger, f.eks. i form af minicontainere til de nye affaldstyper: pap, papir, plast, glas og metal. Antal og størrelse af beholdere afhænger af antallet af beboere, og bliver et supplement til de opstillede affaldsbeholdere til restaffald.

Vi forventer, at der inden for få år også kommer minicontainere til sortering af bioaffald.For rækkehusområder vil vi i dialog med de enkelte foreninger og boligselskaber beslutte, om de enkelte husstande skal have tilbudt beholdere på egen grund (individuel løsning), eller om der skal etableres fælles løsninger for området. Kommunen vil kontakte de enkelte bebyggelser.

I samarbejde med Fredensborg Forsyning skal boligområderne i kommunen vurderes, og har på denne baggrund udarbejde et oplæg til hvem der skal have fælles affaldsbeholdere.

De boligforeninger, som vi vurderer, der skal have fælles affaldsbeholdere, vil modtage et brev, som informerer dem herom.

Etageboliger får fælles affaldsbeholdere
I løbet af 2019 vil vi sende informationsmateriale til boligområder, der skal have en fælles løsning. Brevet vil indeholde en vurdering af, hvor mange beholdere området skal have. Endvidere vil der blive sendt en vejledning om placering af beholdere samt information om alternative løsninger.

 

 Udrulning af de nye ordninger vil blive gennemført gradvist i kommunen med forventet opstart i april - maj 2020 i de boligområder, som skal have opstillet fælles beholdere (etageboliger og visse rækkehusområder). Indsamling af affald starter umiddelbart herefter.

I forbindelse med udrulningen, skal der indkøbes nye affaldsbeholdere og renovationsbiler. Nogle af de eksisterende renovationsbiler skal også ombygges, så der er to rum i stedet for et. På den måde undgår vi, at der sker en sammenblanding af det sorterede affald.

Vi vil løbende informere om, hvornår de enkelte områder kan forvente at få leveret deres affaldsbeholdere. Sammen med de nye beholdere vil der også blive uddelt en sorteringsvejledning.

Vi vil løbende udsende mere information om ordningen og dens betydning for dig, så vi alle bliver klar til at gå i gang med sorteringen.

Affaldsordningen er finansieret via affaldsgebyret, som alle husstande opkræves via forbrugsafgifter. Uanset om du bor i bolig med individuelle beholdere eller bolig med fælles beholdere, skal du betale det samme affaldsgebyr.

Da det er en ny affaldsordning, som vi skal til at indføre, er det endnu ikke sikkert, hvad det præcist vil koste.

De nuværende beregninger viser, at den nye ordning kommer til at koste ca. 400-500 kr. om året for den enkelte husstand, inkl. omkostninger til de nye affaldsbeholdere.

Har du spørgsmål, kan du kontakte os på: sorternu@fredensborg.dk