Alle ejendomme skal være tilmeldt ordningen for indsamling af dagrenovation. Det gælder både private husstande, virksomheder og institutioner.

Det er ejeren af en ejendom, der har pligten til at tilmelde ejendommen og anskaffe affaldsbeholdere.
På Fredensborg Forsynings hjemmeside kan du se, hvilke affaldsstativer, og -beholdere, der er godkendt af Fredensborg Kommunen samt priser og dimensioner.

I andelsbolig bebyggelser er det administratoren, der har ansvaret for, at ejendommen er tilmeldt ordningen. Som minimum skal der være et stativ med 110 l sæk pr. boligenhed. Grundejeren skal sørge for at renholde spande og container m.m.

Det er muligt at bestille tre ekstra papirsække for de husstande, der er tilmelde 110 liters affaldsstativ. Du kan læse mere her på Fredensborg Forsynings hjemmeside,  hvor de kan bestilles gratis.

Du kan også købe ekstra affaldssække til dagrenovation i Borgerservice på rådhuset, Egevangen 3B i Kokkedal. Husk for at købe ekstra affaldssække til dagrenovation, skal der bookes en tid under Andet. 

Den fyldte ekstrasæk skal sættes ved siden af dit affaldsstativ og vil blive medtaget ved den førstkommende ordinære afhentning.

 

Dagrenovation er affald fra den daglige husholdning, som hovedsageligt består af køkkenaffald, hygiejneaffald og andet småt affald, der kan brændes. Eksempler på dagrenovation er:

 • Madrester
 • Mælke- og juicekartoner
 • Snavset emballage
 • Plastposer og -folie
 • Pizzabakker
 • Bleer og vådt affald
 • Aske (husk at pakke asken ind, så det ikke støver)

Eksempler på affald, som IKKE må havne i dagrenovation:

 • Skarpe og spidse genstande
 • Lavenergipærer, batterier og
 • Olie og kemikalier
 • Jord, sten, grus og sand
 • Bygningsaffald
 • Flydende affald af enhver art

Dagrenovationen bliver afhentet en gang ugentligt og transporteres til Norfors, hvor affaldet afbrændes og omdannes til fjernvarme.

Papiret der bliver indsamlet ved husstandene afhentes hver ottende uge og transporteres til et behandlingsanlæg, hvor papiret genanvendes til nyt papir.


Renovationsmedarbejderen håndterer mange kilo affald i løbet af en dag. Med tiden bliver det til mange løft og træk, og det er derfor vigtigt, at dennes arbejdsforhold er gode. Du kan gøre en positiv forskel for renovationsmedarbejderens arbejdsforhold ved at være opmærksom på nogle få ting, når de kommer og afhenter dit affald.

Du gør det nemt, hvis du placerer din affaldsbeholder tættest muligt ved vejen. Der er følgende krav til adgangsvejen:

 • Affaldsbeholderen må højst stilles 20 m fra vejen, hvor renovationsbilen holder.
 • For stativer og spande skal adgangsvejen være mindst 1 m bred og 2,2 m i højden. Anvendes containere skal bredden være mindst 1,5 m.
 • Underlaget skal være plant og stabilt og med kørefast belægning af fx fliser, asfalt eller komprimeret grus.
 • Håndtaget på din beholder skal vende ud, så det er nemt at komme til for renovationsmedarbejderen
 • Buske og træer er beskåret på adgangsvejen ligesom cykler, lege- og haveredskaber ikke må stå i vejen for kørsel med affaldsbeholderen
 • Om vinteren er der gruset og ryddet for sne, og der er lys på adgangsvejen, når det er mørkt

Hvis ovenstående forhold ikke er opfyldt, kan renovationsmedarbejderen stadig hente dit affald. Men så skal du stille din beholder ud til vejen, senest kl. 6.00 på tømmedagen.

Du kan læse mere på Fredensborg Forsynings hjemmeside  eller i husholdningsregulativet bilag 1.

 

Kontakt venligst Fredensborg Forsyning hvis dit affald ikke er afhentet på 35 29 44 00 eller affald@fredensborgforsyning.dk. Du kan også indberette dette på dette link.

 


 

Har du spørgsmål om driften af ordningen bedes du rette henvendelse til Fredensborg Forsyning på tlf. 35 29 44 00 eller affald@fredensborgforsyning.dk.