Alle ejendomme skal være tilmeldt ordningen for indsamling af dagrenovation. Det gælder både private husstande, virksomheder og institutioner.

Det er ejeren af en ejendom, der har pligten til at tilmelde ejendommen og anskaffe affaldsbeholdere. I andelsbolig bebyggelser er det administratoren, der har ansvaret for, at ejendommen er tilmeldt ordningen. Som minimum skal der være et stativ med 110 l sæk pr. boligenhed. Grundejeren skal sørge for at renholde spande og container m.m.

Indberet manglende afhentning af dagrenovation

Dagrenovation er affald fra den daglige husholdning, som hovedsageligt består af køkkenaffald, hygiejneaffald og andet småt affald, der kan brændes. Eksempler på dagrenovation er:
• Madrester
• Mælke- og juicekartoner
• Snavset emballage
• Plastposer og -folie
• Pizzabakker
• Bleer og vådt affald
• Aske (husk at pakke asken ind, så det ikke støver)

Eksempler på affald, som IKKE må havne i dagrenovation:
• Skarpe og spidse genstande
• Lavenergipærer
• Jord, sten, grus, sand
• Bygningsaffald, olier eller kemikalier og flydende affald af enhver art.


Dagrenovationen bliver afhentet en gang ugentligt og transporteres til Norfors, hvor affaldet afbrændes og omdannes til fjernvarme.
 


Renovationsmedarbejderen håndterer mange kilo affald i løbet af en dag. Med tiden bliver det til mange løft og træk, og det er derfor vigtigt, at dennes arbejdsforhold er gode. Du kan gøre en positiv forskel for renovationsmedarbejderens arbejdsforhold ved at være opmærksom på nogle få ting, når de kommer og afhenter dit affald.

Du gør det nemt, hvis du placerer din affaldsbeholder tættest muligt ved vejen. Der er følgende krav til adgangsvejen:
• Affaldsbeholderen må højst stilles 20 m fra vejen, hvor renovationsbilen holder.
• For stativer og spande skal adgangsvejen være mindst 1 m bred og 2,2 m i højden. Anvendes containere skal bredden være mindst 1,5 m.
• Underlaget skal være plant og stabilt og med kørefast belægning af fx fliser, asfalt eller komprimeret grus.
• håndtaget på din beholder skal vende ud, så det er nemt at komme til for renovationsmedarbejderen
• Buske og træer er beskåret på adgangsvejen ligesom cykler, lege- og haveredskaber ikke må stå i vejen for kørsel med affaldsbeholderen
• Om vinteren er der gruset og ryddet for sne, og der er lys på adgangsvejen, når det er mørkt

Hvis ovenstående forhold ikke er opfyldt, kan renovationsmedarbejderen stadig hente dit affald. Men så skal du stille din beholder ud til vejen, senest kl. 6.00 på tømmedagen.


Hvis renovationsmedarbejderen ikke har tømt dagrenovationen, men har lagt en ny sæk og en seddel i postkassen, er det tegn på, at der har været et problem. Det kan fx være, at sækken har været overfyldt / revnet eller at der har holdt en bil i vejen i indkørslen.

I det tilfælde skal du benytte den nye tomme sæk og fylde evt. overskydende affald fra den gamle sæk over i den nye. Renovationsmedarbejderen vil derefter tage det hele med ved næste tømningsdag. Det bliver altså ikke afhentet før.
 

Har du spørgsmål om driften af ordningen bedes du rette henvendelse til Fredensborg Forsyning på tlf. 35 29 44 00 eller affald@fredensborgforsyning.dk.