Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår i forbindelse med byggeri, renovering, nedrivning, lednings- og anlægsarbejde m.v.

  • Affaldet omfatter bl.a. brokker, træ, asfalt, armeringsjern, vinduer, sanitet, isolering, gipsplader m.m.
  • Bygge- og anlægsaffald skal sorteres med henblik på at øge genanvendelsen og nedbringe mængden af affald til forbrænding, specialbehandling og deponering.


 

Regler for håndtering og bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald


Ved nedrivninger, renoveringer og nybyggerier skal bygherren anmelde det affald som fremkommer, hvis:

  • Der er over 1 tons affald eller
  • Affaldet stammer fra en bygning eller et anlæg på over 10m2

Alle typer affald skal anmeldes uanset om det er genanvendeligt, forbrændingsegnet, deponeringsegnet osv.
 
Hvis bygningen der nedrives eller renoveres er opført eller renoveret mellem 1950 og 1977, skal bygherre screene bygningen for PCB. Screeningen foretages sammen med anmeldelsen af bygge- og anlægsaffald
 
Hvis PCB-screeningen giver mistanke om PCB-holdigt affald, skal skema PBC-kortlægning af bygningen benyttes til kortlægning og anmeldelse af PCB-affald. 

Hvis der indgår farligt affald i bygge- og anlægsaffald, skal det anmeldes og håndteres adskilt som farligt affald. Det skal anmeldes på det generelle skema for farligt affald.

Asbestaffald anmeldes på et anmeldelsesskema for asbestaffald.

Eksempler på affaldstyper og behandling
Affald til genanvendelse:
Ren uglaseret tegl - mur- og tagsten - ren beton - rene stenmaterialer fx natursten, granit og flint (kantsten og fliser) - asfalt - jern og metal - pap, papir, plast - vinduer og glasdøre - PVC til genbrug - afskær af nyt Rockwool.

Affald til specialbehandling: Miljøfarligt affald f.eks. olie fra olietanke (se vejledning om bortskaffelse af farligt affald) - Forurenet jord (kontakt kommunen).

Affald til forbrænding: Træ med maling og søm - spån- og masonitplader - ikke genanvendeligt plast - sammensatte brændbare materialer.

Affald til fyldplads: Sanitet (badekar, toiletter, håndvaske, mv.) - gips- og eternitplader (skal anmeldes til kommunen inden aflevering, hvis pladerne indeholder asbest) - puds og opfej - andet (evt. blandet bygge- og anlægsaffald der ikke kan sorteres).

Affald til kontrolleret losseplads: PVC til deponi, Isoleringsmaterialer, trykimprægneret træ, materialer fra skorstene o. lign., forurenet byggeaffald, støvende asbest (skal anmeldes til kommunen inden aflevering).


Affald til genanvendelse kan frit afleveres til godkendte modtageanlæg. Affald til forbrænding bortskaffes til Nordfors. Affald til deponi bortskaffes til Skibstrup Affaldscenter.  

For alle modtageanlæg gælder, at affaldsproducenten skal følge modtagebetingelserne for det enkelte modtageanlæg.
Virksomheden afregner direkte med modtageanlægget.


Alle virksomheder, institutioner m.fl. har ansvaret for, at affald bliver sorteret og håndteret korrekt.

Ansvaret hviler på affaldsproducenten, dvs. bygherren eller den, der på dennes vegne overtager ansvaret via en kontrakt.