• A-Å
  • Læs op
  • Sprog:
Åbningstider Det koster det Sundhedspleje Pasning af børn Byggesagsarkivet Børnecheck og tilskud Byggeri og byggetilladelser Ansøg om pension Åbningstider genbrugspladsen Boligstøtte Lån til betaling af ejendomsskat Rapport fra Stedet
Virk.dk Udbud - se hvad der er i udbud EAN-numre til kommunen Erhvervsservice
Åbningstider Job Skal du flytte Skoler Byggeri Genbrugspladsen
Byrådet Dagsorden og referat Mød et udvalg Visionen Politikker Budget
Borger

Etablering af tankanlæg

Der findes en række regler som du skal følge, hvis du ønsker at etablere nye tankanlæg.
De vigtigste punkter bliver kort ridset op herunder.

For nedgravede tankanlæg under 100.000 liter og overjordiske anlæg under 200.000 liter gælder:

-Etableringen skal meddeles Fredensborg Kommune, Natur og Miljø, senest 4 uger før arbejdet påbegyndes. Samtidigt fremsendes beskrivelse af anlægget og skitse over dets placering

-Tankattest fremsendes til Fredensborg Kommune, Natur og Miljø, umiddelbart efter etableringen af tankanlægget

-Tankanlæg må ikke etableres indenfor beskyttelsesområder for grundvandsindvinding, som er fastlagt i forbindelse med en
vandindvindingstilladelse. Kontakt Natur og Miljø for yderligere oplysninger.

-Tankanlæg må ikke etableres nærmere end 50 m fra almene vandforsyningsanlæg og 25 m fra andre vandindvindingsboringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand

-Pejle- og mandehul skal være let tilgængelige

-Tankanlæg må ikke nedgraves under bygninger eller så tæt på disse, at anlæggene ikke kan fjernes

-Anlægget og dets belægninger må ikke være beskadigede før eller beskadiges under nedlæggelsen

-Anlægget skal nedlægges i en gruskastning af mindst 15 cm tykkelse omkring hele anlægget

-Ved høj grundvandsstand skal anlægget sikres imod opdrift

For villa-olietanke (olietanke under 6.000 liter som anvendes til opvarmning) gælder yderligere:
-Etableringen skal meddeles miljøafdeling senest 14 dage før arbejdet påbegyndes. Samtidig fremsendes beskrivelse af anlægget og skitse over dets placering

-Rørforbindelsen imellem tank og forbrugssted skal være enstrenget (dvs. uden tilbageløbsrør)

-På overjordiske tanke skal der være monteret en overfyldningsalarm

-Alle villa-olietanke skal være omfattet af en forsikring, som dækker undersøgelser og oprydning af en evt. forurening. Du kan læse nærmere herom under "eksisterende anlæg"
Gør det selv
StrakssvarBorger
Kontakt
Team Miljø kan kontaktes ved at ringe til Lisbeth Hansen på 72 56 59 35 eller Charlotte Friis Harvig på 72 56 59 64.
Print